Anglicko-Slovenské preklady, Ing. Stanislav Halas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomy a osvedčenia

 
Úradné preklady Michalovce - preklad z angličtiny
Úradné preklady Michalovce - preklad do angličtiny
Úradné preklady Michalovce - úradný preklad zmluvy
Úradné preklady Michalovce - úradný preklad listov
 
 
 
 
 
 
Abbr. Skratka ENGLISH or LATIN/
ANGLICKÝ al. LATINSKÝ
SLOVAK
SLOVENSKÝ
A
a absent neprítomný; chýbajúci
a absolute absolútny
a absorbency abzorpčnosť
a accomodation prispôsobenie
a acetum ocot
a acid kyselina
A adenine adenín
A alanine alanín
a angle uhol
a annus rok
a ante pred
a. artery; arterial artéria; tepna; artériový
A ampere ampér
A arteriole arteriola; tepnička
A asymptomatic (e.g. In Hodkin lymphoma) bezpríznakový
A atomic mass number hmotnostné číslo atómu
a autopsy autopsia; pitva
A axial axiálny; osový
A atomic weight atómov váha
A-a grad. Alveolar to Arterial Gradient alveolárny a arteriálny gradient
A-a 02 alveolo-arterial oxygen tention alveolárny-arteriálny tlak kyslíka
a.a.r. against all risks proti všetkým rizikám
A & B apnoea and bradycardia apnoe a bradykardie
A & BC air & bone conduction vzduch a kostná vodivosť
A & I allergy and immunology alergia a imunologia
A&P anterior and posterior predo-zadný
A&P auscultation and palpation vyšetrenie sluchom a pohmatom
A&P auscultation and percussion vyšetrenie sluchom a poklepom
A&W alive and well živý a zdravý; v poriadku
A>B air greater than bone (conduction) vnímanie zvukov prenášaných vzuchom vs. kosť ami cez mastoid
A/B acid-base ratio acidobázický factor (pomer)
a.c. ante cibum; before meals užívať pred jedlom
a.c. alternating current striedavý prúd
A-C alveolar-capillary alveolárno-kapilárny
a.cen. ante cenam pred večerou
a.d. aqua destilada destilovaná voda
A.D. Anno Dimini rok po narodení Krista
a. edend ante edendum pred jedením
A/G albumin/globulin ratio pomer albuminu ku globulinu
a.h. alternis horis každé dve hodiny
a i. and others a iné
a.j. ante jentaculum pred raňajkami
A.M. ante meridiem pred poludním
A/O alert and orientated bdelý a orientovaný
a. u. agit ante usum agitetur pred použitím pretrepať
A/V ampere/volt amper/volt
A/V arteriovenous artériovenózny
A-VO2 Arteriovenous oxygen artériovenózny kyslík
a.w.w. average weekly wage priemerná týždenná mzda
A 1 aortic first sound aortálna prvá ozva
A 2 aortic second sound aortálna druhá ozva
A2U alpha 2u-globulin alfa 2U-globulín
aa of each (Greek: Ana) rovnakým dielom (na receptoch)
aa. arteries artérie
AA allergic case history alergická anamnéza
AA achievement age dospelosť
AA arachidonic acid kyselina arachidonová
AA Alcoholics Anonymous Anonymní alkoholici
AA reactive (secondary) amyloidosis reaktívna (sekundárna) amyloidóza
aa, aa ana po (...častiach), z každého rovnaké množstvo
aa seq amino acid sequence aminokyselinová sekvencia
AAA abdominal aortic aneurysm aneurizmy brušnej aorty; trojito
AAA Agricultural Adjustment Act Zákon o úpravách v poľnohospodárstve
AAA athletes against authism atléti proti autizmu
AALS Association of American Law Schools Združenie amerických právnických fakúlt
AAC Anno ante Christum roku pred Kristom
AACN Anno ante Christum natum roku pred narodením Krista
AaD aminoadipic acid kyselina aminoadipová
AAF anterior auditory field predné sluchové pole
AAL anterior axiliary line predná pazuchová čiara
AA 0 ascending aorta vzostupná aorta
AAOC antacid of choice antacidum voľby
AAP air at atmospheric pressure vzduch pri atmosférickom tlaku
AAPC antibiotic-associated pseudomembranous colitis pseudomembranózna kolitída spojená s antibiotikami
AAS acute abdominal series akútna brušná séria
AAV adenoassociated virus adenoasociovaný vírus
ab about o
Ab miscarriage; abort (spontánny) potrat
Ab antibody protilátka
AB able-bodied telesne zdatný
AB aid to blind pomôcka pre slepých
AB aminobenzamide aminobenzamid
AB abortion potrat
ABA American Bar Association Združenie amerických advokátov
ABC atomic, biological and chemical atómový, biologický a chemický
ABC aspiration biopsy cytology cytológia aspiračnou biopsiou
ABCD Arbeitsgemeinschaft Border Colie Deutchland Pracovná skupina borderských kólií Nemecka
abd abdomen brucho
ABG arterial blood gases ateriálne krvné plyny
ABO all blood groups (A,B,AB,O) všetky krvné skupiny
ABPM ambulatory blood pressure monitoring ambulantný monitoring krvného tlaku
ABR auditory brainstem response reakcia sluchového kmeňa
ABR acid-base balance acidobazická rovnováha
abs absolute; absolutus absolútny
abs absent neprítomný
abt about o
ABX intibiotics antibiotiká
ac acute akútny
AC fetus tummy circumference obvod bruška plodu
ac. acidum kyselina
AC Anno Christi rok po narodení Krista
AC adenyl(ate) cyclase adenilátcykláza
AC air conduction vedenie vzduchu
AC anterior cephalic vein predná hlavová žila
ACA anterior cerebral artery predná mozgová tepna
acc accessio prirážka
acc acceleration akcelerácia; zrýchlenie
acc according podľa
accurat. accurat(issim)e (veľmi) presne; dôkladne
ACD arteria coronaria dextra pravá koronárna tepna
ACE angiotensin converting enzyme angiotenzín konvertujúci enzyme
ACEI angiotensin converting enzyme inhibitor inhibitory enzyme konvertujúceho angiotenzínu
ACES 2 2-(2-amino-2-oxoethyl-amino)-ethane-sulphonic acid 2-(2-amino-2-oxoetylamino)-etánsulfónová kyselina
acet. acetum ocot
acet. aceticus octový; octan
AcG accelerator/Ac-globulin factor V faktor V, proakcelerín
acid. acidum kyselina
ACL anterior cruciae ligament predný skrížený väz
ACLS advanced cardiac life support pokročila srdcová podpora života
ACLU American Civil Liberties Union Americký zväz pre občianske slobody
ACO Animal Control Officers pracovníci na kontrolu zvierat
ACP acyl carrier protein bielkovina dopravujúca acyl
ACRS accelerated cost recovery system systém zrýchleného odpisovania nákladov
ACS acute ccoronary syndrome akútny koronárny syndrome
ACTH adrenocorticotropic hormone adrenokotrikotropný hormón
ACT activated clotting time aktivovaný koagulačný čas
ad. adde pridaj
AD dietary supplements doplnky vyživy
AD autonomic dysreflexia autonómna dysreflexia
ad aur. ad aurem do ucha
ad baln. ad balneum do kúpeľa
ad caps. ad capsulas do toboliek
ad chart. ad chartam do papierového vrecka
ad decub ad decubitum na preležaninu; pri uľahnutí
ad def.ani ad defectionem animi do bezvedomia
ad diagn. diagnosim na dioagnóztické účely
ad docum. ad documentum na dôkaz
ad fict. ad fictile do téglika
ad grad.acid. ad gratam aciditatem do príjemne kyslej chuti
ad inf.med. ad informationem medici pre informáciu lekára
ad.l. ad libitum podľa vôle; ako sa páči
ad lib ad libitum; at liberty podľa vôle; ako sa páči
ad rat. ad rationem na účet
ad us.prop. ad usum proprium na vlastnú potrebu
ADA American Diabetes Association Americká diabetická asociácia
ADA adenosindeaminasa adenosindeamináza
Add. addendum; additamentum dodatok; doplnok
add. addantur nech sa pridajú
add. adde pridaj
ADH average pension value aktuálna dôchodková hodnota
ADH antidiuretic hormone ADH
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou adhib. adhibendus na použitie
ADI acceptable daily intake neškodné množstvo chemikálie pri každodennej konzumácii
adl. adlatam; adlatus prinesený
ADL activities of daily living Barthelov test aktivit denného života
adm. admisce primiešaj
admov. admove prilož
admov. admovenatur nech sa priložia
admov. admoveatur nech sa priloží
ADOS Nursing Home Care Agency Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ADP arteria dorsalis pedis chrbtová tepna nohy
ADR American Depository Receipt americká vkladná potvrdenka
adsp. adspersorius na zaprašovanie; zasypací
adv. adversum; adversus proti
AECB acute exacerbation of chronic bronchitis akútna exacerbácia chronickej bronchitídy
AED automated external defibrillator automatizovaný externý defibrilátor
aeg. aeger, aegra chorý; chorá
aeq. aequalis rovnaký
aeth. aetherus éterový
AF atrial fibrillation fibrilácia predsiene
afa advanced first aid pokročilá prvá pomoc
AFB Acid-Fast Bacillus acidorezistentný bacil
AFC arteria femoralis comunis stehenná tepna spoločná
AFDC Aids to Families with Dependent Children pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi
AFO ankle foot orthosis členková ortéza
AFP alpha-fetoprotein alfa-fetoproteínový
ag. agita trep
ag. agitare trepať
AG access grid; adjacency grid graf susednosti
ag. gr feb. agredienti febre na začiatku horúčky
AGA appropriate for gestational age vhodné pre gestačný vek
AGG algesiology algeziológia (liečba bolesti)
AGM Annual General Meeting Riadne valné zhromaždenie
AHBI average heart beat interval priemerný interval srdcového tepu
AHK amputation of upper extremity amputovanie hornej končatiny
AHT arterial hypertention arteriálna hypertenzia
AHT autohemotherapy autohmoterapia
AI aortic insufficiency aortálna nedostatočnosť
AID artificial insemination donor darca pre umelú insemináciu
AIDS acquired immune deficiency syndrome syndrome získanej imunodeficiencie
aka also known as taktiež známy ako
AKA above knee amputation amputácia nad kolenom
AKF acute kidney failure akútne zlyhanie obličiek
AKS acute coronary syndrome akútny koronárny syndróm
akt. currently aktuálne
akút. Acute akútny
al. or alebo
ALAT alanine aminotransferase alanín aminotransferázy
alb. albus biely
ALG clinical immunologist & allergist klinický imunológ a alergológ
alk. alkalinus alkalický, zásaditý
all. allatus prinesený
ALL acute lymphocytic leukemia akútna lymfatická leukémia
ALP alkaline phos alkalická fosfatáza
ALP liver test pečeňový test
ALP alkaline phosphatise alkalická fosfatáza
ALS amyotrophic lateral sclerosis amyotrofická laterálna skleróza
ALT alanine transferase aminotransferasealanín, aminotransferáza
ALT liver test pečeňový test
alt altera(pars) druhá časť; zvyšok
alt. alternus každý druhý
ALT alanine transaminase alanin
ALT alanine aminotransferase alanín aminotransferázy
alt...alt alter … alter jeden … druhý
alt. dieb. alternis diebus; alterno die každý druhý deň
alt. hor. alternis horis; alterna hora každé 2 hodiny
alt.qq. hor. alterna quaquehora každé 2 hodiny
alv. alvus brucho
alv. adstr. alvo adstricta pri zápche
alv. laxat alvo lazata pri vyprázdnení čreva
AMA against medical advice v rozpore s lekárskym posúdkom
amar. amarus horký
amer. american americký
AMF amfotericin amfotericín
AMG aminoglycosides aminoglykozidy
AMI amikacin amikacin
AMI acute myocardial infraction akútny infarct myokardu
AML acute myelogenous leukemia akútna myeloidná leukémia
ammon. ammoniatus s čpavkom; amoniakový
AMO amoxycillin amoxycilín
ANA antinuclear antibody antinukleárne protilátky
amp. amplus veľký
amp. ampulla ampulka
AMP ampicillin ampicilín
ams. amount of substance látkové množstvo
AMT Alternative Minimum Tax alternatívna minimálna daň
amyl. amylaceus škrobový
amyl. amylum škrob
an analis týkajúci sa konečníkového otvoru
anal. analysis analýza
analyt. analytical analytický
anat. Anatomy; anatomical anatómia; anatomický
ANG angiologist angiolog (liečba ochorení ciev)
angl. English anglický
anhydr. anhydricus bezvodý
anorg. Anorganic anorganický
ANP atrial natriuretic peptide atriálny natriuretický peptid
ANS anesthesiology & intensive medicine anestéziologia a intenzívna medicína
ANS autonomous nervous system autonómna nervová sústava
ANUG acute necrotizing ulcerative gingivitis akútny nekrotizujúci ulcerózny zápal ďasien
ant. cen ante cenam pred obedom
ant. us. ante usum pred upotrebením
AntiHBe hepatitis B e-Antibody protilátky proti e-antigénu pri vírovej hepatitide B
Anti HBs antibodies to the hepatitis B virus protilátky proti vírovej hepatitíde B
Anti HCV antibodies to the hepatitis C virus protilátky proti vírovej hepatitíde C
Ao aortal aortálny; srdcovnicový
AOB alcohol on breath alcohol na dychu
AODM adult onset diabetes mellitus nástup cukrovky v dospelosti
AOG age of gestation gestačný vek
ap. and so; and similar a podobne
a.p. ante prandium pred obedom
AP an X-ray projection druh röntgenovej projekcie
AP Acute pancreatitis akútna pankreatída
AP anterior posterior predozadný
AP acupuncture physician lekár akupunktúry
AP apical pulse pulz vypočutý stetoskopom u špice srdca
AP Academy Profession Akademické povolanie
APAD (para)sagittal abdominal diameter of fetus spredo-zadný priemer bruška plodu
A.P.C. Alien Property Custodian Opatrovník cudzieho majetku
APE absolute number of absolútny počet euzynofilov
APE appendix, (intestinum)caecum/cecum slepé črevo
APE acute pulmonary edema akútny pľúcny edém
APE acute pulmonary embolism akútna pľúcna embólia
aper. aperiens očisťujúci; prečisťujúci; otvor odkrytie
APO acute pulmonary oedema akútny pľúcny edém
APO arteria poplitea podkolenná tepna
applic. applicandus na použitie
applic. applicetur nech sa použije
APPT activated partialprothrombin test aktivovaný parciálny trommboplastinový test
APSGN acute poststreptococcal glomerulonephritis akútna poststreptokoková glomerulonefritída
APTT activated partial thromboplastin time aktivovaný čiastočný tromboplastínový čas
aq(u). aqua; aquosus; aquosum voda; vodný
aq. ad... aquae ad vody do...
aq. aerat. aqua aerata sódová, uhličitá voda
aq. bull. aqua bulliens voda vriaca
aq. bullit. aqua bullita voda povarena
aq. pur. aqua pura voda čistená
aq. purif. aqua purificada voda čistená (demineralizovaná)
aq. tep. aqua tepida voda vlažná
aqu. aquous vodný
Ar relative atomic mass relatívna atomová hmotnosť
Ar. arabicum arabská
ARB Accounting Research Bulletin Bulletin výskumu učtovníctva
ARDS acute respiratory distress syndrome syndóm respiračnej tiesne
ARF acute renal failure akútne zlyhanie obličiek
arg. argentum striebro
ARI acute renal insuficiency akútna renálna insuficiencia
ARO anaesthesiologic esuscitation dept. anesteziologicko resuscitačné oddelenie
art. Articulus articulus
artef artefactus; arteficialis umelý
artif. artificalis umelý
AS atherosclerosis ateroskleróza
AS heart action akcia srdca; arterosleróza
AS alternative scheduling alternatívne plánovanie
AS auricle sinistrus left ear
AS aortic stenosis anesteziologické riziko
ASA anesthesiologic risk anesteziologické riziko
ASAD arthroscopic subacromial decompression artroskopická subakromiálna dekompresia
asc. ascendens stúpajúci; vzostupný
ASC Advisory Science Committee Poradný vedecký výbor
ASCUS atypical squamous cell of unknown significance atypická spinocelulárna bunka neznámeho významu
ASCVD atherosclerotic cardiovascular disease aterosklerotické kardiovaskulárne ochoreie
ASD atrial septal defect vada pedsieňového septa
AsH hypermetropic astigmatism hypermetropický astigmatizmus
ASHD arteriosclerotic heart disease ateriosklerotické ochorenie srdca
aslo asmASR antistreptolisinAccounting Series Release antystreptolyzínmyopic astigmatism myopickém vydanie účtovných sérii
AST aspartate aminotransferase aspartát aminotransferáza (pečeňový test)
ASTRUP acid-base measurement vyšetrenie krvných plynov
at. atomic atómový
AT anaesthesiological anesteziologický
ata arteria tibialis anterior predná holenná tepna
ATB antibiotics antibiotická
ATC Anatomical Therapeutic Chemical Anatomické terapeuticko-chemické
ATC Advisory Technical Committee Poradný technický výbor
ATD antidecubital tools antidekubitné pomôcky
atď. And so forth a tak ďalej
ATF Authorisation Treatment Facility Autorizované spracovateľské zariadenie (na demoláciu áut)
ATFL anterior talofibular ligament predný členkový ihlicový väz
atm. Atmospheric atmosferický
ATM automatic teller machine peňažný výdajový automat
ATN acute tubular necrosis akútna tubulárna nekróza
ATP arteria tibialis posterior zadná holenná tepna
ATS anterior tarsal syndrome predný tarsálny syndrome
ATS Acid Test Solution roztok používaný na kyselinové testy
ATS Antiserum antisérum
ATS Antistatin proti ststínový
ATS Antitetanus Serum serum proti tetanu
ATS Anxiety Tension State stav úzkostného napätia
ATS American Thorasic Society Americká hrudná spoločnosť
AU auris utraque each ear; both ears
AUC ab urbe condita od založenia mesta
AuD audiology audiológia
aug. augere zväčšiť
AUP outpastient emergency reception ambulancia urgentného prijmu
aur. auri; auribus do ucha; do uši
aurin. aurinarium ušný čapík
auristill. auristillae ušné kvapky
av. Avoirdupois avoirdupois
AV atrioventricular (cardiac) atrioventikulárne
AV arteriovenous arteriovenózna
AVB atrio-ventricular block atrioventrikulárny blok
AVF aortic valve flow prietok aortálnej chlopne
AVF arteriovenous fistula arteriovenózna fistula
AVI arteriovenous insufficiency arteriovenózna malformácia
AVM arteriovenous malformation arteriovenózna malformácia
AVP arginine vasopressin arginín vazopresín
AWOL Absent without leave neprítomný bez povolenia
ax axial axiálny
ax. axungia masť
AZI azithromicyn azitromicín
AZL azlocilin azlocilín
AZT aztreonam aztreonam
 
 
B
b.bonekosť
b.bisdvakrát
Bboron; bacillusbór; bacil
b.a.balneum aqualevodný kúpeľ
b.a.balneum arenaepieskový kúpeľ
b. aq.balneum aquaevodný kúpeľ
b.d.bis diedvakrát denne
b. d. d.bis de diedvakrát denne
b. i. d.bis in diedvakrát denne
b.i.n.twice a nightdvakrát za noc
b. t.balneum tepidumvlažný kúpeľ
Babariumbárnatý
BAchild was born prior to doctor´s arrivaldieťa sa narodilo pred príchodom lekára
BAbreathing apparatusdýchacie prístroje
bacbacillityčinky
BACbacitracinbacitracín

BACblood alcohol concentrationkoncentrácia alkoholu v krvi
bacter.Bacteriologicalbakteriologický
BADbiologically activebiologicky aktívne doplnky
baln. aq.balneum aquaevodný kúpeľ
bals.balsamumbalzam
bas.basicuszásaditý
BBBblood-brain barrier; bundle branch blockhematoencefalická bariéra
BBPDbipartite averagebipartietálny priemer
BCblood countkrvný obraz
BCMBody Composition Monitormonitor zloženia tela
Bd.Bachelor of DivinityBakalár bohoslužieb
BDbis in diedvakrát denne
BDObile duct obstructionobštrukcia (zátvor) žlčových ciest
BEbarium enemairiografia
belg.belgic; Belgianbelgický
benz.benzoatus benzoicusbenzoovaný; benzoový; benzoan
bfbreast-feeded childdojčené dieťa
BGbasal gangliabazálne ganglia
BIbodily injuryujma na zdraví
bib.bibevypi
bid.biduumdva dni
bilbilirubinbilirubín
bis. d.bis diedvakrát denne
bis i. sept.bis in septimanadvakrát týždenne
bisdep.bis depuratusdvakrát čistený
bismund.bis mundatusdvakrát lúpaný
bisrectf.bis rectificatusdvakrát rektifikovaný
BKbelow kneepod kolenom
BKsidestrana, bok
BKKoch´s bacillusKochov bacil
bl.venerableblahoslavený
BLIBoston Lying-In HospitalBoston Lying-In Hospital
BLSbachelor of liberary sciencebakalár knihovníctva
BMbiological materialbiologický materiál
BMDbone mineral densityhustota kostného minerálu
BMIBody Mass Indexpomer váhy k výške
BNPBrain Natriuredic PetideMozgový natriuretický peptid
BObowel openedstolica bola
BObowel obstructionobštrukcia čreva
bot.Botanybotanika
bov.bovinushovädzi
BOZPhealth and safety at workbezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
bpn.without positive(pathological) findingbez pozitívneho(patologického) nálezu
BPPdiameter of baby´s headpriemer hlavičky dieťaťa
Brdiaphragmbránica
br.abdominalbrušný
BPDbipartite averagebipartietálny priemer
brach.bracchiona ramene
bract.bracteislisteň
brev.breviskrátky
BTECBusiness & Technology Education CouncilRada pre vzdelávanie v podnikaní a technológiach
bugin.buginariumnosová bužia
bull.bulliatnech sa varí
bull.bulliensvriaci
but.butyrummaslo
BWRBodet-Wasserman reactionBodetová-Wasserannová reakcia
 
BWYBrainway Inc.skratka spoločnosti
C
Ccervical spinekrčná chrbtica; cukor
Ccentumsto
Cconspergeposyp
Ccums
Ccompulsory subject at schoolpovinný predmet v škole
Ccourt of first instancesúd prvého stupňa
c. aq.cum aquas vodou
c. c.centimetrum cubucumkubický centimeter
c. c.coincide; contunderozkrájaj; roztlč
c(er)(at).ceratovoskovaný
c. f(orm).cum formulas udaním zloženia na štítku
c.h.case historyanamnéza
c. m.cras manezajtra ráno
c. m. s.cras mane sumendusna užitie zajtra ráno
c. n.cras nocte (noctu)zajtra v noci
c. oll.cum ollas téglikom
c. pen.cum penicilloso štetcom
c. pip.cum pipettas kvapadlom
c.v.cras vesperezajtra večer
c. v.cum viala (phiala)s fľaštičkou
c. v.cum vitros fľaštičkou
cacontrakontra
CAcarcinoma; cancerkarcinóm; rakovina
CAtotal anamnesiscelková anamnéza
CAASCommission Accreditation of Ambulance ServicesKomisia na akreditáciu záchrannej služby
CABGCoronary Artery Bypass GraftBypas koronarnej tepny
cal.calorteplo
calc.calcinatuskalcinovaný; prúžkovaný
calef.calefiatnech sa zahreje
calic.calicutensekaliko
calic.calicibuskalich
cap.capevezmi
cap.capiatnech vezme
cap.capianturnech vezmú
cap.capiaturnech sa vezme
cap.capiendusna užitie
cap.capsulakapsule; tobolka
CAPcapreomicinkapreomycín
capi.capillisvlasy
CAVHcontinuous arteriovenous hemofiltrationkontinuálna arteriovenózna hemofiltrácia
cb.cubicuskubický
CBtotal proteincelkové bielkoviny
CBCcomplete blood countkompletný krvný obraz
cc.centimetrum cubicumkubický centimeter
cc.concisusrezaný
CCchief complainthlavná sťažnosť/choroba
CCclosed circuituzatvorený obvod
CCHvascular surgerycievná chirurgia
CCLcefaclorcefaklor
ccmcentimetrum cubicumcentimeter kubický
CDScolor duplex sonographyfarebná duplexná sonografia
CEA oncological results onkologické výsledky
CEF cephalosporin cefalosporín
CEF Connecting Europe Facility Nástroje na prepojenie Európy
CEP cephoperasín cefoperazín
Ceph cephalic position cefalická poloha
cer. ceratus voskovaný
CET cephtibuten; cepferazone ceftibutén; cefoperazín
cf. confer; compare porovnaj
CF cystic fibrosis cystická fibróza
CFL cefalexin cefalexin
CFM cerebral function monitoring sledovanie mozgových funkcii
CFP Common Fisheries Policy Spoločná rybárska politika
CFSP Common Foreign and Security Policy Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
CFT ceftazidime ceftazidím
CFX cefuroxime axetil cefuroxímaxetil
cg. centigramma centigram
CGA comprehensive geriatric assessment kompletné geriatrické hodnotenie
CH congenital hypothreosis vrodená hypothyreóza
ch(art). chartaceus papier; vrecko; prášok
CHCE chlecystectomy cholecystektómia
CHDR chemical desinfection by hand chemická dezinfekcia rukou
CHI surgeon & vascular surgeon chirurg a cievný chirurg
CHIN chinolony chinolónia
CHIR sugical department chirurgické oddelenie; chirurg a cievný chirurg
chlam. Chlamys chlamys
CHLF chloramphenicol chloramfenikol
CHE cholinesterase cholinesteráza
CHOP CHRUDCI chronic pulmonary obstructioncerebral ischemia chronická obštrukcia pľúc oddelenie hrudnej chirurgieischémia mozgu
CI clearance slírens
cib. cibus jedlo
CIL cilastatin cilastatín
CIP ciprofloxacine ciprofloxacín
cit. cito rýchlo
cit. citratus citrovaný
cit. citricus citrónovaný
cit citation citáciam liečebnej rehabilitácie
citr. citrinus citrónovožltý
CIU collective investment undertaking podniky kolektívneho investovania
CJD Creutzfeldt-Jakob Disease Creutzfeldt-jakobová choroba
CJD Cholecysto-Jejuno-Duodenostomy cholecysto-jejuni-duodenostomy
cl centilitrum centiliter
clar. clarus číry
CLI compulsory liability insurance povinné poistnie zodpovednosti
CLO clofazimine klofamizín
CLR medical rehabilitation center centrum liečebnej rehabilitácie
cm centimetrum centimeter
cmm minimetrum cubicum kubický milimeter
CMN congenital melanocytic naevi (nevus-sing.) vrodené melanocytárnr névy
CMO Common Market Oranisation Spoločná organizácia trhov
CMP stroke cievná mozgová príhoda(vírus)
CMU central masonry unit betónová tvárnica
CMV cytomegalovirus cytomegalovírus
CMV conventional mechanical ventilation konvenčná mechanická ventilácia
CN combined nomenclature kombinovaná nomenklaúra
CNG compressed natural gas stlačený zemný plyn
CNS Central Nervous System Centrálny nervový systém
cnt centigramma centigram
co. compositus zložený
Co appellate court odvolací súd
COA Certificate of Authenticity Osvedčenie o pravosti
cochl. min. cochlear(e) minimum lyžička čajová, kávová
cochl.parv. cochlear(e) parvum lyžička čajová, kávová
cochl.plen. cochlear(e) plenum lyžica polievková, plná
coct. coctus varený
col. cola sceď
col. colatura sdcedenina
col. colatus scedený
col. coletur nech sa scedí
COL colistin; colimicin kolistín; kolimicín
COLA cost of living adjustment valorizácia životných nákladov
com. communis obyčajný; všobecný
COM Commission Komisia
comp. compositus zložený
compr. compressus stlačený; komprimovaný
conc. concentratus koncentrovaný
conc. concisus rezaný
cond. conditus obalený cukrom
cons. conserva uschovávaj!
consp. consperge zasyp; posyp
cont. concentratus koncentrovaný
cont. continet obsahuje
cont. contunde roztlč
cont. contusus tlčený
coq. coquatur nech sa varí
coq. coque in sufficiente (quantitate) aquae! var v dostatočnom množstve vody! cor hearth srdce
cor. corium koža (vyrobená)
CoR Committee of Regions Výbor regiónov
COREP common reporting spoločné vykazovanie
corr. corrigens korigens, upravujúci
corr. corrosivus leptavý; žieravý
COS central operating rooms centrálne operačné sály
COT cortimoxazol kortimoxazol
COX cefoxitin cefoxitín
cp. cortex(eng) kôra
cp. cortex(lat) kortex; korok
CP cerebral palsy mozgová obrna
CPA classification of products by activity klasifikácia výrobkov podľa innosti
CPAP continuous positive airway pressure kotinuálny pozitivný tlak v dýchacích cestách CPC clinical pathological conference klinická patologická konferencia
CPDX cefpodoximproxetil cefpodoxímproxetil
CPM continuous passive motion kontinuálny pasívny pohyb
CPM counts per minute počet pulzov za minutu
cps capsula tobolka
cpt. ckompositus zložený
cr. cras zajtra
cr(ast). crastinus zajtrajší
CRB Criminal Records Bureau (UK) Trestný register
crd. crudus surový
corep common reporting spoločné vykazovanie
CRI chronic renal insufficiency crisis chronická obličková nedostatočnosť kríza
cris. CRL CRP cranium rumph lenght C-reatcive protein dlž. plodu od hlavičky po zadoček C-reaktívny proteín
cryst. cryst. CS CSDP CSU crystallisatus crystallus kryštálovaný kryštál
ct. CT CT central sterilisation cenrálna sterilizácia
ctgr. ct(i)ss. CTR Common Security and Defence Policy cefsulodin Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika cefsulodín
ctr. CTX CU contusus tlčený
cub. computer tomography capral tunnel centigramma concentratissimus ceftriaxone počítačová tomografia kaprálny tunel centigram
contra cefotaxime najkoncentrovanejší; vysoko koncentovaný ceftriaxón
congenital hyptireosis cubicus proti
cefotaxím
kongenitálna hyptireóza kubický
cub. cuj. cuj. lib. CV CW CXI CXR CYK cubulus cujus cujus libet kocka ktorého
č.j. čast. čes. ČID cardiovascular continuous wave cefixime čohokoľvek
ČOV chest x-ray cykloserine kardiovaskulárny kontinuálna vlna cefixím
čr exhhibit number; reference number corpuscule; particle; element Czech rtg. hrudníka cykloserín
partial disability pension wastewater treatment plant line number číslo jednania častica
český
čiastočný invalidný dôchodok čistiareň odpadových vôd
číslo riadku
ČR intestinal reflex črevný reflex
 
D
d. decagramma dexter dekagram pravý daj; vydaj
d. da dentur nech mu dajú destilovaný nech sa da deň
d. destillatus detur nech sa rozdelí rozdeľ
d. dies dividatur divide dosis thickness dávka hrúbka
D absorbed dose dilat(ta)ion & curettage detur cum formula absorbovaná dávka
D & C de die vydutie a vyškriabanie/vyčistenie
d. c. f. de die in diem dies in dies detur in duplo detur in duplo nech sa vydá s udaním zloženia na štítku denne
deň odo dňa deň odo dňa
d. d. i. d. d.. i. d. nech sa vydá dvojnásobok nech sa vydá dvojnásobok
d. in dplo
d. in dup.
d. in p. eq. divide in partes equales rozdeľ na rovnaké časti
d.n. die nocteque vo dne i v noci
d. p. directione propia s vhodným návodom
d. p. c. dosi pedetentim crescente posupne stupajúcimi dávkami
d. s. da, signa vydaj a označ
d. s. detur signetur nech sa vydá a označí
d. s. s. v. detur sub signo veneni nech sa vydá s označením
d. sec. diebus secundis každý druhý deň
d. seq. die sequence druhy deň
d. spiss. debita spissitudo náležitá konzistencia
d. t. d. dentur tales doses... nech sa dá takýchto dávok...
d. tert. diebus tertiis každý tretí deň
DAC dactinomycin daktinomycín
DAK double above knee amputee amputácia 2 nôh nad kolenom
dand. dandus na vydanie
DAP dapsone dapsón
DAP delivered at place dodané na miesto
DARE Drug Abuse Resistance Education Vzdelávanie o odpore proti zneužívaniu drog dat. exsp. datum expirationis dátum expirácie
DB diabetes melitus Melitum diabetes
DBA doing business as činný ako
DBS Disclosure and Barring Service Služby pre verejnenie a blokovanie hovorov
DCD lower respiratory tract dolné cesty dýchacie
DCIS Ductal carcinoma in Situ Duktálny karcinóm in situ
DCK sex of the child pohlavie dieťaťa
dct inf. decoctum infusum odvar s nálevom
DD retirement home domov dôchodcov
DDHM small tangible assets drobný dlhodobý hmotný majetok
decg. decigramma decigram
decub. decubitus uľahnutie; preležanina
dej. alv. dejectiones alvi stoílica
den(at). denaturatus denaturovaný
dent. dentalis dentálny
dent.taldos. dentur tales doses nech sa dajú takéto dávky
dep. depuratus čistený
depur. depuratus čistený
DER dermavenerology dermavenerológia
derm. dermatological dermatologický
des. allergist Des.liečba – alergológ
desc. descendes klesajúci; zostupný
dest. distilled; destillato destilovaný
det. detur ad chartam nech sa dá, vydá do papierového vrecka
dext. dextra pravé
dfdg. differential diagnosis diferenciálna diagnóza
DFN Childrens Teaching Hospital Detská fakultná nemocnica
dg. diagnosis diagnóza
Dg. decagramma dekagram
dg, dg. decigramma decigram
DHEAS dehydroepiandosteron dehydroepiandosteron
DHJ doing his job robí svoju prácu
DIA diabetist diabetológ – liečba cukrovky
dieb. alt. diebus alternis každý druhý deň
dieb.quart. diebus quartis každý štvrtý deň
dieb. sing. diebus singulis denne
dieb. tert. diebus ttertiis každý tretí deň
dig. digere digeruj; rozdeľ
 
E
Eenergyenergia
e bac.e bac(c)isz bobúľ
e. m. p.e(x) modo prascriptiopredpísaným spôsobomň
e-OJelectronic Official Journalelektronický Úradný vestník
e res.e resinazo živice
e sem.e seminibuszo semien
EAepidemiological case historyepidemiologická anamnéza
EAendocardiographic amplifierendocardiogaphic zosilňovaš
ead.eademtá istá
EAVelectroconvulsive therapyelektrokonvulzívna terapia
EBAEuropean Banking AuthorityEurópsky orgán pre bankovníctvo
EBVEpstein Barr VirusEpstein Barrov vírus
ECAEuropean Court of AuditorsEurópsky dvor Auditorov
ECASEuropean Commission authentication ServiceSlužby overovania pravosti Európskej Komisie
ECBEuropean Central BankEurópska Centrálna banka
ECHKGechocardiographyechokardiografia
ECNElectronics Communicatioc NetworkElektronická komunikačná sieť
ECSCEuropean Coal and Steel CommunityEurópske spoločenstvo uhlia a ocele
EDTElectronic Document TransferElektronický prenos dokumentov
EDTAanticoagulating agentprotizrážanlive činidlo
EEAEuropean Economic AreaEurópsky hospodársky priestor
EEASEuropean External Action ServiceEurópska služba pre vonkajšiu činnosť
EEGelectroencephalographyelektroencefalografia
EESCEuropean Economic and Social CommitteeEurrópsky hospodársky a sociány výbor
EFejection fractionejekčná frakcia
EFTAEuropean Free Trade AssociationEurópske združenie voľného obchodu
EHPEuropean Economic AreaEurópsky hospodársky priestor
EHSVEuropean Economic and Social CommitteeEurópsky hospodársky a sociálny výbor
EIOPAEuropean Insurance & Occupational Pension AuthorityEurópsky organ pre poisťovníctvo a dôchod. poist. zamestnancov
EKGelectrocardiogramelektrokardiogram
EKGechocardiographyechokardiografia
el.electusvybraný
el.eluevymy; premy
el.elasticapružná
electelectricalelektrický
em.emulsioemulzia
EMGelectromyographyelektromyografia
emp(l).emplastrumnáplasť
emul.emulsioemulzia
ENDendocrinologistendokrinológ
energ.Energeticenergetický
ENGelectronystamogramelektronystamogram
ENOenoxancinenoxancín
ENPendocrinologist & diabetologist for childrendetský endokrinológ a diabetológ
EOdepartment of economicsekonomický odbor
EOIelectronic transmission of informationelektronické odovzdávanie informácii
epiepilepsyepilepsia; padúcnica
EPEuropean ParliamentEurópsky parlament
EPIexocrine pancreatic insufficiencyexokrinná pankreatická nedostatočnosť
EPIecho-plantar imagingecho-plantárne zobrazovanie
Epidem.epidemiologicalepidemiologický
EPSelectrical fire alarmelektrická požiarná signalizácia
eq.equinuskonský
Ercerythrocyteerytrocyt
ERCEuropean Council for ResuscitationEuropská rada pre resuscitáciu
ERCPendoscopic regressive cholngiopancreaticographyendoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
ERGelectroretinographyelektroretinografia
ERSBEuropean Systemic Risk BoardEurópsky výbor pre systémové rizika
Eryerythrocite; erythromicinerytrocity; erytromicín
ESAEuropean Spervisory AuthorityEurópsky orgán dohľadu
ESCEuropean Society of CardiologyEurópska spoločnosť kardiológie
ESCBEuropean system or Central BanksEurópsky systém centránych bank
ESFSEuropean System of Financial SupervisionEurópsky system finančného dohľadu
ESHEuropean Society of HypertensionEurópska spoločnosť pre hypertenziu
ESMAEuropean Securities and Market AuthorityEurópsky orgán pre cenné papiere a trhy
ESRBEuropean Systemic Risk BoardEurópsky výbor pre systemové rizika
ess.essentiaesencia
esur.esuriensnalačno
ESVČEuropean External Action ServiceEurópska služba pre vonkajšiu činnosť
ETembryo transferpremiestnenie embrya
et al.et aliia iní (spolupracovníci)
ETAethambutol(um)etambutol
ETIethionamideetionamid
e-Úvelectronic Official Journalelektronický Úradný vestník
evac.evacuatiovyprázdnenie (čreva)
EWemergency wardoddelenie urgentnej mediciny; pohotovosť
exh(ib)exhibevyhovov
exh(ib).exhibeaturnech sa vyhotoví
exsicc.exsiccatumvysušený
ext.externum; externusvonkajší
ext.extensusnatretý
extr.extractumextract
EZVOEuropean Free Trade AssociationEurópske združenie voľného obchodu
 
F
f.factor (blood, thrombocyte)faktor (krvný, trombocytový)
f.facurob
ffugacityfugacita
f.fluidustekutý
F.factor (coagulation)faktor (koagulačný)
Fforcesila
FApharmacological historyfarmakologická anamnéza
fact.factitius; facticiusumelý
FAPatrium fibrillationfirbrilácia predsieni
far.farinamúka; otruby
farm.pharmacy; pharmaceuticalfarmácia; farmaceutický
farmak.pharmacologyfarmakológia
fasc.fasciaovínadlo
FCFlucytosine, elucytosineflucytozín
FCIFédération Cynologique InternationaleMedzinárodná kynologická federácia
feb.dur.febre durantipri horúčke
FEBSFellow of the European Board of SurgeryČlen Európskej rady chirurgie
fem.Femininusženský
fer(v).fervens; fervidohorúci, vriaci
FEVforced expiratory volumekapacita vitálneho výdychu
fffunctionsfunkcie
FFPfresh frozen plasmaplazma čerstvo zmrazená
FHRfrequency of heart ratefrekvencia akcie srdca
fict.fictiletéglik
finrepfinancial reportingfinančné vykazovanie
fiss.fissusštiepaný
FKGphonocardiogrmfonokardiogram
Fkuphenylkenonuriafenylketoúria
fl.fluidum; fluidustekutý
FLlenght of the tigh bonedľžka stehennej kosti plodu
fl(av).flavusžltý
fldext.fluidextractumtekutý extract
FLEfleroxacínfleroxazín
FLUflucanasoleflukanazól
FNfaculty hospitalfakultná nemocnica
fol.foliumlist
follic.folliculusstruk; miešok
FONphoniatricsfoniatria
fontfontana; fontis; fontanuspramenitý; studničný; studnicový
form.forme(n)turnech sa utvoria
fort.fortior; fortissilnejsí; silný
FOSfosfomicinfosfomycín
FPAfree from particular averagebez čiastočnej havárie
fr.fructusplod
FRfacial recognitionrozpoznávanie tváre
FRCpharmacistfarmaceut
FROphysiatric a rehasbilitation departmentfyziatrické a rehabilitač.oddelenie
FSflash sterilisationrychlá sterilizácia
FSfall semesterzimný semester
FSBFinancial Stability BoardRada pre finančnú stabilitu
f(t).fiantnech vzniknú
f(t). ung.Fiat ungentumnech vznikne masť
fum(al).fumalisnadymovací
FUNfungicidinargfungicidín
FURfuradantin, furantoinfurantoín, furadantín
fus.fusustavený, liaty
fusc.fuscushnedý
FVfantasy-violence (TV rating)fantazia-násilie
Fvphysical agefyzický vek
FVCforced vital capacitykapacita nuteného výdychu
FWsedimentation of erythrocytes (Fahraeus-Westergren)sedimentácia erytrocytov
fycompanyfirma
 
G
g.Greekgrécky
Gelectrical conductivityelektrická vodivosť
G-PNCbenzylpenicilinbenzylpenicilín
GAgynecological case historygynekologická anamnéza
GAPguaranteed assets protectionpoistenie finančnej straty
garg.Gargarismakloktadlo
GBSGuillain Barré syndromeGuillainov-Barrého syndróm
GBSgroup B streptoccocusstreptokok skupiny B
GBSGlasgow Blatchford bleeding scoreGlasgow-Blatcchford skóre krvácania
GCSGlasgow Coma Scaleneurologická stupnica
GCSEGeneral Certificate of Secondary EducationOsvedčeni o stredoškolskom vzdelaní
GDMgestational diabetesgestačná diabeta
GEgradient-echogradient-echo
GEDGeneral Educational DepartmentOddelenie všeobecného vzdelávania
gel.gelidoľadový
gel.gelatina; gelatinousželatína; želatínový
gem.gemmapupeň
GERgeriatriciangeriater
GFRGlomerular Filtration Ratelomerulárna filtrácia
ggl.ganglionganglión; nervová uzlina
GGTgama-glutamyl transferasegama-glutamyl transferáza
GHSGlobally Harmonized SystemGlobálny harmonizovaný systém
Gi.Gummiguma; lepidlo; živica
GIgastrointestinagastrointestinálne
GIglycaemic indexglykemický index
GIgingival indexgingiválny index
GITgastroenterologistgastroenterológ
GITgastrointestinal tractgastrointestinálny trakt
gl.glandglandula
gll.glandulaežliazky
Gluglucosaglukóza
glob.globulusguľôčka (pošvová)
Gm.Grammagram
GMgenetically modifiedgenetický modofikovaný
GMDglutamate dehydrogenaseglutamát dydrogenáza
GMTliver testspečeňové skúšky
GOTglutamate oxalate acetous transaminaseglutamooxáloctová transamináza
GPgeneral principlesvšeobecné zásady
GPgeneral practitionervšeobecný lekár
G.P.General Practitionerobvodný lekár, všeobecný lekár
GPLGeneral Public LicenseVšeobecná verejná licencia
gr.grammagram
gr.graniumgrán
gr.grossushrubý
gr. m.grosso modohrubo
grad.gradatimpostupne
grad.gradusstupeň
gran.Granulazrnený
GRIgriseofulvingrizeofulvín
grm.grammagram
grn.Granulatumgranulát
gross.grossushrubý
GTgene transferprenos génov
GTNglyceril trinitrateglyceroltrinitrát
gtt.gutta; guttaekvapka; kvapky
gtt. quib.Guttis quisbusdam(s) niekoľkými kvapkami
gum.gummiguma; lepidlo; živica
gutt.gutttatoriouskvapkací
gutt(at).Guttatimpo kvapkách
GYNgynecologist and obstetriciangynekológ a pôdodník
GYPORGynaecology & Obstetricsgynekologicko pôrodnické oddel.
 
H
hheightvýška
hhour; horahodina
Hpushnis
Hheparpečeň
Hhectogrammahektogram
H & Eh(a)ematxilin-eosinhematoxilin-eosin
H & L liver and spleen pečeň a slezina
h.d. hora decubitus pri uľahnutí
h.f. huius formae tohto tvaru
h.n.s. hac nocte sumendus na užitie dnes večer
h. s. (s). hora somnu (sumendus) na užitie pred spaním
hab(t). habeat nech má; daj mu
haust. haustus dúšok (lieková forma)
HAV heppatitis A virus hepatitis A vírus
Hb haemoglobin hemoglobín
hb. Herba vňať
HbA1c glyco-hemoglobin glykovaný hemoglobín
HbeAg e antigen of hepatitis virus B antigén víru hepatitidy B
HbSAg supeficial antigen of hepatitis virus B povrchový antigén víru hepatitídy B HC fetal head circimference obvod hlavičky plodu
HCD upper espiratory tract horné cesty dýchacie
Hct hematocrit hematokryt
HCV hepatitis C virus hepatitis c vírus
HD hemodialysis hemodialýza
HDR hygienic hand disinfection hygienická desinfekcia rukou
Hebd(om). Hebdomas týždeň .
HEM haematologist and transfusionist hematológ a transúziológ
HEP hepatologist hepatológ
hepar liver pečeň
her. heri včera
herb. herba vňať
HF hemofiltration hemofiltrácia
HFOV high frequencyoscillatory ventilation vysokofrenkvenčná oscilačná ventilácia hg. hectogramma hektogram
Hgb hemoglobine hemoglobín
HGH human growth hormone ľudský rastový hormón
HHV6 hepatic virus 6 hepatitický vírus 6
histol. histology histológia
HIV Human Immunodeficiency Virus vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti
HK upper extremities horné končatiny
Hl head hlavový
Hl, hl hectolitrum hektoliter
HLP hyperllipoprotein hyperlipoprotín
hm mass, weight hmotnosť; hmotnostný
HMRC Her Majesty Revenue and Customs Daňová a colná správa jej veličenstva HMS Health Management System Manažérsvo zdravotného systému
HMS Her Magesty´s Ship (UK) Loď Jej Veličenstva
hol. Dutch holandský
hor. altern. horis alternis každé 2 hodiny
hor.decub. hora decubitus pri uľahnutí
hor.quart. horis qiartis každé 4 hodiny
hor. sing. horis singularis každú hodinu
hor. tert. horis tertiis každé 3 hodiny
hor.un.spat. horae unius spatium čas 1 hodina
HP fire extinguisher hasiací prístroj
HP hemoperfusion hemoperfúzia
HPP full-time employment hlavný pracovný pomer
HPT hyperparathyroidism hyperparatyreóza
HRS Hodgkins cells hodgkinové bunky
h(s)t. haustus dúšok (lieková forma)
HSV Herpes simplex virus Herpes simplex virus
HTC hydrocortisone hydrokortizón
HTKhematocrithematokryt
HTOhematology departmenthematologické oddelenie
hum.humanumčlovek
hum.humanusľudský
hyd(r).hydrousvodný; s vodou
HVLPmass-produced medicinal productshromadne vyrábané liečivé prípravky
hyp.hyperplasiahyperplázia
HZZFire Rescue CorpsHasičský záchranný zbor
 
I
i.inv; v podobe; vo forme
i.internationalismedzinárodný
i.a.intra-articularvnútrokĺbový; intraartikulárny
i.c.inter cibosmedzi jedením
i.c.intradermal; intracutaneousvnútrokožný; intrakutánny
i.c.intra cutimdo kože
i.d.in diedenne; za deň
i.d.intra dermado kože
i.d.intradermalisintradermálny; vnútrokožný
i.e.id estto jest
i.m.intramuscular; intramuscularisdo svalu; intramuskulárny; vnútrosvalový
i.v.intravenous; intravenosusintravenózny
i.v.intra venamvnútrožilový
iaceinhibitor sngiotensin converting enzymeinhibitor angiotensin konvertujúceho enzymu
IADLLawton evaluation scaleLawtonová škála hodnotenia
IARCInt´l Agency for Research on CancerMedzinárodná agentúra pre výskum rakoviny
ibid.ibidemtamtiež
ICHintracranial hemorrhageintrakraniálne krvácanie
ICHintracranial hypertensionintrakraniálna hypertenzia
ICHSisch(a)emic heart deseaseischemická choroba srdca
ICSinhaled corticosteroidsinhalačné korticoidy
ICUIntensive Care UnitJednotka intenzívnej staristlivosti
identification numberidentifikačné číslo
IČOcompany registration numberidentifikačné číslo organizácie
IČPi.d. number of the workplaceidentifikačné číslo pracovisla
id.idemten istý
IDone dimentionaljednorozmetný
idon.idoneusvhodný
IDSimmunodeficient conditionsimunodeficientné stavy
IEPIndividualised Education ProgramIndividuálny vzdelávací program
IHDischaemic heart diseaseischemická choroba srdca
IMmyocardial infractioninfarkt myokardu
IMcerebral ischemiaischémia mozgu
IMinfectious mononucleosisinfekčná mononukleóza
IM; im.intramuscular; intramusculumdo svalu
IMFPAIrrevocable Master Fee Protection AgreementNeodvolateľná dohoda o ochrane provízii
IMIimipenemimipeném
in fast.in fascibusvo zväzkoch
in fast.in fasciculisvo zväzočkoch
in lam.in lamelisv plátkach, doštičkách
in obsin observationv pozorovaní
inj.Injection; hypodermicinjekčný
inf.inferiorinferior
inf.infantibusdeti
INFinfectologistinfektológ
INHisoniazidizoniazid
inj.injectioninjekcia
inj. enem.injicatur enemanech sa podá klyzma
INRInternational Normalisation RatioMedzinárodný normalizačný(normalizovaný) pomer
ins.inspissuszahustený
insip.insipidusbez chuti
inst.instillandusna vkvapkávanie
insuff.instillandusvprašovanie šnupanie
int.internusvnútorný
INTinternist; internal medicine; internuminternista; vnútorné lekárstvo; vnútorný
int.cib.inter cibosmedzi jedením
int.noct.inter noctempočas noci
IOMIntegrated Service PointIntegrované obslužné miesto
irit.irritational hypertensioniracionálna hypertenzia; krvný tlak
irrig.irrigatiovyplachovanie
ISisolated regime/systemizolovaná sústava
ISCEDInternational Standard Classification of EducationMedzinárodné štandardné členenie vzdelávania
ISDSInternational Sheep Dog SocietyMedzinárodný spolok chovateľov ovčiarskych psov
ISEion-selective electrodeionselektívna elektróda
ISEisepamicinisepammicín
ISOInternational Organization for StandardizationMedzinárodná organizácia pre normalizáciu
it(er).itereturnech sa opakuje
ITRAitraconazoleitrakonazol
ITVIndependent TV (UK)Nezávislá TV
iusc.iusculumpolievka; vývar
IVintravenous; intra venamintravenózny; do žily; vnútrožilný
IVFin vitro fertilisationin vitro fertilizácia
IVLPindividually produced medical productsIndividuálne vyrábané liečivé prípravky
IVSinterventricular septuminterventrikulárna prepážka
 
J
JARJoint Aviation RequirementsSpoločné letecké požiadavky
JCjoint committeespoločný výbor
jej.jejunenalačno
jent(ac).jentaculumraňajky
JISIntensive care unitJednotka intenzívnej starostlivosti
jjphenomenajavy
JLFJesseniova lekárska fakulta
jusc.jusculumpolievka; vývar
juxt,juxtapri; blízko
 
K
kconstantkonštanta
Kequilibrium constantrovnovážna konštanta
Kkilogrammakilogram
k.check-upkontrola
KAcomplete medical historykompletná anamnéza
KANkanamycinkanamycín
KARcardiologist; heart surgeonkardiológ, kardiochirurg
kat.categorykategória
KAZSCommission on Accreditation of Ambulance ServisKomisia na akreditáciu záchrannej služby
KBclinical biochemistryklinická biochémia
KCHcardiac surgerykardiochirurgia
KClpotassium chloridechlorid draselný
KDIGOKidney Disease Improving Global OutcomesOchorenie obličiek zlepšenie globálnych výsledkov
kEkinetic energykinetická energia
KETketoconazoleketonazol
KHcongenital hypothyroidismkongenitálna hypotyreóza
KHSRegional Hygiene StationKrajská hygienická stanica
KIcontraindicationkontraindikácia
KISClinical Information SystemKlinický informačný systém
KJcoronary unitkoronárna jednotka
k.l.contrast agentkontrastná látka
kl.telephone extensiontelefónna klapka
kľud.eupnoe/normal breathingnormálne dýchanie
kl.sinpain in the left hip jointbolesť v ľavom bedrovom klbe
KMkravské mliekocow milk
KNcombined nomenclaturekombinovaná nomenklatúra
kocheck-upkontrola
KOblood countkrvný obraz
KOoriginality controlkontrola originality
konc.concentratedkoncentrovaný
Kpby pelvic endkoncom panvovým (hlavika nahor)
KPKP KPScardio pulmonary resuscitationKarnofsky performance statuskardio pulmonárna resiucitaciakoniec panvova (poloha ritkou v pôrodníctve) ditto
kr.bloodkrv
kreatcreatininekreatinín
KSblood groupkrvná skupina
crisis crewkrizový štáb
kt.whichktorý
KTkaprálny tunelcapral tunnel
KUcongenital hyptireosiskongenitálna hyptireóza
KUPspakupele
kv.dropkvapka
KVcardiovascularkardiovaskulárny
KVRcardiovascular riskkardiovaskulárne riziko
kys.acidkyselina
 
L
llongitudedĺžka
l.latinlatinský
Lleftľavý
l.lacmlieko
Llienslezina
L; llitrumliter
L; llaevoľavo(točivý)
l. a.lege artispodľa pravidiel umenia
l. bov.lac bovinumkravské mlieko
l. c.loco citatona citovanom mieste
l.s.lateris sinistriľavá strana
l.sinlateris sinistriľavá strana
LAmedicinal case historylieková anamnéza
LAleft atriumľavá predsieň
laev.laevigatusplavený
lab.laboratorylaboratórny
LADLeft Axis Deviationodchýlka ľavej osi
LADleft anterior descending (artery)ľavá predná zostupná (tepna)
laev.laevaľavé
laglagoena; lagoenulafľaša; fľaštička
LAKleft above knee amputeeamputácia ľav. nohy nad kolenom
lan.lanavlna
lan.latitudošírka
lan.latusširoký
lat.lateralislaterálny
LBLyme borreliosisLymská borrelióza
LBáleft breastľavý prsník
LBDlight brain dysfunctionľahká mozgová dysfunkcia
LBKleft below knee amputeeamputácia ľav. nohy pod kolenom
L/C; LCletter of creditakreditív
LCMlongissimus capitis musclenajdlhší sval
LDlactate dehydrogenaselaktát dehydrogenázy
LDHlactic dehydrogenaselaktikodehydrogenáza
LDNsanatorium for the long-term sickliečebňa dlhodobo nemocných
Leleukocytesleukocyty
lect.latusširoký
LEDleft axis deviationel. os ľavotyp
leg.art.lege artispoľa pravidiel umenia
len.lenismierný
lenit.lenitermierne
leuleukocytesleukocyty
lev.levisľahký
leviss.levissinumveľmi ľahký; najľahší
LFfaculty of medicinelekárska fakulta
LGLlarge granular lymphocytesveľké zrnité lymfocyty
LHDleft hip disarticulationamputácia ľavej nohy v bedrovom klbe
lienspleenslezina
lig(n).lignumdrevo
lig.ligamentligamentum; väz
lin.linimentumliniment; mazivo
LINlincomycinlinkomycín
ling.linguettatabl. na vkladanie pod jazyk
lint.linteumplátno
liq(u)liquefactustekutý
liq(u).liquidumtekutina
liq(u).liquefacrozpusť
liq(u).liquidustekutý
liq(u).liquorlikvor, tekutina, mok
liquef.liquefactustekutý; stekutený
LISlaboratory information systemlaboratorný informačný systém
LKleft ventricleľavá komora
Lkcleukocyteleukocyt
LKleft kidneyľavá oblička
LL.BBachelor of Lawsbakalár práv
LLClimited liability companyakciová spoločnosť
lm.amount of substancelátkové množstvo
LMlast menstruationposledná menštruáca
LMWHlow molecular weight heparinnízkomolekulárny heparín
LNGliquified natural gasskvapalnený zemný plyn
loc.locomiesto; na mieste
loc.locusmiesto
loc. cal.loco calidoteplé miesto
loc dol.loco dolentina bolestivé miesto
LOILetter of Intentpredbežná zmluva
lot.lotioomývadlo
lot.lotuspraný; čistený
LPlumbar puncturelumbárna punkcia
LPScurative and preventive careliečebná a preventívna starostliv.
LRTIlower respiratory tract infectioninekcia dolných dýchacích ciest
LSlumbo sacral spinedrieková (driekovokrížová) chrbtica
LSKliver, spleen, kidneypečeň, slezina oblička
LSKlumbar adrenalekomylumbárna adrenalektómia
LSPPMedical Aid ServiceLekárska služba prvej pomoci
LUlymphatic nodeslymfatické uzliny
luc. p.luce primavčasráno
lut.luteusžltý
LVleft ventricleľavá komora
LVEDDleft ventricle end diastolic diameterpriemer ľavej komory na konci diastoly
LVSDleft ventricularsystolic dysfunctionsystolická dysfunkcia ľavej komory
lycop.lycopodiumplavúňové výtrusy
LZSair ambulanceletecká záchranná služba
ĽKleft ventricleľavá komora
ĽMDattention deficit disorderľahká mozgová dysfunkcia
ĽOleft kidneyľavá oblička
ĽPleft breastľavý prsník
ĽPleft atriumľavá predsieň
 
 
M
mmasshmotnosť
m.musclemusculus; sval
Mmilletisíc
Mmolarismólový
mmaneráno
mmiscezmiešaj
mmisceaturnech sa zmieša!
mmittevydaj!; pošli!
mmixturazmes; mixtura
M.Medicinae Doctor SeniorDr.med.sen.
m. b.misce benebobre zmiešaj!
m. d.more dictopodľa návodu
m. d. a.more dicto applicandusna použitie podľa návodu
m. d. s.misce, da, signazmiešaj, vydaj, označ!
m. d. u.more dicto utendusna použitie podľa návodu
m. et s.misce et signazmiešaj a označ
m. et v.mane et vespereráno a večer
m. exact.misce exacissimezmiešaj čo nadôkladnejšie
m. f.misce fia(n)tzmiešaj a priprav
m. j.international unitmedzinárodná jednotka
m. p.mane primovčasráno
m. p.manu propiavlastnou rukou
m. p(il).massa pillularumpilulková masa
m. q. dx.mitte quantitatem duplicemvydaj dvojnásobok
m.s.more solitoobvyklým spôsobom
m. s. a.misce secundum artemzmiešaj podľa pravidiel umenia
m. s. ag.misce saepius agitandozmiešaj častým trepaním
m. seq.mane sequentidruhý deň ráno
m. ut. f.misce ut fian(n)tzmiešaj a priprav!
MAKmacrolidemakrolidové ATB
mal.minormaloletá
man.med. manus medici ruky lekára
mar. marino morský
matut. matutinus ranný
MAU microalbuminuria mikroalbuminuria
max. maximus najväčší
MB microbiology mikrobiológia
MBZ fuzed bofocal spherical glasseslenses okuliarové šošovky sferické bifokálne zatavené MC urinary tract močové cesty
MCČ midclavicular line edioklavikulárna čiara
mcg microgramma microgram
MCL mantle cell lymphoma lymfóm plášťových buniek
MCL medial collateral ligment mediálne zabezpečenie väzu
MCP metacarpal joints záprstný klb/zhyb
mčbp I have medication to inject mám čo by som pichal
MD maternity leave materská dovolenka
MD medical divorce ekársky rozvods
MDI metered dose inhaler inhalátor odmeravajúci dávku
MDS Medicinae Doctor Senior Dr. Mediciny senior
ME muscler examination vyšetrenie svalov
ME mouse ephitelial cell mouse epitelová bunka
med. medicinalem; medicamentum liečivo; liek
med. medico lekár
medic. medicinalis liečivý
MEK tick-borne meningoencefalitis kliešťová meningoencephalitiza
mens. mensis mesiac
mens. mensura miera; podľa miery
menstr. mensruum menštruum; vyluhovadlo
MER meropenem meropeném
merid. meridies poludnie
mes. moon mesiac
MET methicillin meticilín
MEZ meziocillin mezlocilín
MF motherfucker bastard, skurvysyn
MFI montetary financial institution peňažný finančný ústav
MFN Most Favoured Nation Krajin najvýššich výhod
mg. mg. milligramma miligram
MgPh. magister pharmaciae magister farmácie
mgm milligramma miligram
mgr pharmacy farmacia
MI myocardial infraction narušenie srdcového svalu
mi-ce Michalovce Michalovce
MiBIS database microbiology system databázový systém mikrobiologie
MIK miconazole mikonazol
mil millilitrum mililiter
min. mineralis minerálny
min. minimus najmenší
min. minor menší
min. minute, minutim drobne
MIN minocycline minocyklín
min. conc. minutim concisus drobne rezaný
MIP maximum intensity projection maximálna intenzita projekcie
misc. misceatur zmiešať
misc. miscendus na zmiešanie
mit. mitior miernejší;
MKCH International classification of persons Medzinárodná klasifikácia chorôb MKČ miclavicular line meddio-klavikulárna čiara
MLI mandatory liability insurance povinné zmluvné poistenie
MM muscle mass svalová hmota
mmHg mercury column ortuťový stlpec
mmol millimole millimole
MMR Measels, mumps, rubella Osýpky, mumps, rubeola
MMSE mini mental state examination mini mental state examination
MN cerebral nerves mozgové nervy
MN membranous nephropathy membranózna nefropatia
mod. modicus stredne veľký; neveľký
mod. dict. modo dicto podľa návodu
mod.pr. modo praescriptio podľa predpisu
mol molecular molekulový
MOL metronidazole metronidazol
moll. mollis mäkký
mom. hor. momentum hore minúta
mor. mora oneskorenie; meškanie
mor. more spôsobom
mor.dict. more dicto podľa návodu
mor. sol more solito obvyklým spôsobom
MP medial protrusion mediálna protrúzia
mp. manipulus hrsť
MPSVZČ Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rate of decline of earning capacity
Mr relative molecular mass relatívna molekulová hmotnosť
MR I magnetic resonance imaging magnetická rezonancia
MS member states členské štáty
mSv mili sievert mili sievert
MTP metatarsal predpriehlavkový
MU extraordinary incident mimoriadná udalosť
muc. mucilago hlien; sliz
mull. mulla gáza; gazový obklad s masťou
mund. mundatus lúpaný
MW molecule weight molekulová hmotnosť
 
N
nrotation ratefrekvencia otáčania
n.nervenervus; nerv
Nhospitalnemocnica
Nnormalisnormálny
n.noctev noci; večer
n.nomenmeno; názov
nsymbol of amount of substaceznačka látkoveho množstva
n.e.c.not elsewhere classifiedinde neuvedený
n. et m.nocte et manevečer a ráno
n. l.AD (anno domini)nášho letopočtu
n. mque.nocte manequevečer a ráno
n.p.nomen propriumvlastné meno (prípravku
NAaddictive case historynávyková anamnéza
NACENADStatistical clasification of of economic activities in the European CommunityNo Apparent DeffectsŠtatistická klasifikácia ekonomických činnosti v Európskom spoločenstveŽiadné Zjavné Vady
NALnalixidinnalidixín
nas.nasalisnosový
nat.naturalisprírodný
NBPsudden abdominal episodenáhla brušná príhoda
NCHKNeurochigurgická klinikaNeurochirurgical Clinic
NE nocturnal enuresis nočné pomočovanie
ne iter. ne iteretur nech sa neopakuje
ne reiter. ne reiteretur nech sa neopakuje
ne rep(et). ne reparatur nech sa neopakuje
NEA National Education Association Národná vzdelávacia asociácia
neb. nebula škrobová (oblatková) tobolka; olejový sprej NEET Not in Education Employment or Training Nie je v oblasti vzdelávania alebo odbornej prípravy NEF nephrologist nefrológ
NEO neomycin neomycín
nerozp. insoluble nerozpustný
nespr. incorrect nesprávny
NET netilmycin netilmycín
NEU neurologist neurológ
nezv. not enlarged nezväčšené
n.o. non-profit organization nezisková organizácia
nezv. not accentuated nezvyraznené
NHL Non-Hodkin´s lymphoma non-hodkinov lymfóm
NHP low birth weight nízka hmotnosť pôrodná
NHS National Health Service Národná(Štátna) zdravotnícka služba
NID nitroimidazoles nitroimidazoly
nig. niger čierný
nigr. nigrum čierne
nim. nimis príliš
NIMH National Institute of Mental Health Národný inštitút duševného zdravia
NIS hospital information system nemocničný informačný systém
niv. nivalis snehový
NL addictive substances návykové látky
nm nanometer nanometer
NMR Nuclear magnetic resonance Nukleárna magnetická rezonáncia
nn nerves nervy
NN nosocomial infectio nozokomiálne nákazy
NNS emergency hospital care neodkladná nemocničná starostliv.
n.o. non-profitable organisation nezisková organizácia
noct. nocte; noctu v noci; večer
noct. nocturnus nočný
noct.maneq. nocte maneque večer a ráno
nom. nomen meno; názov
NOR National Oncological Register Národný onkologický register
NOR nitrofurans nitrofurány
norm. normalis normálny
norm. normatus norm(aliz)ovaný
NOÚ National Oncological Institution Národný onkologický ústav
nov. novus nový
NOV norfloxacin norfloxacín
NOV non obstante veredicto bez ohľaadu na výrok o vine
NPE Connecting Europe Facility Nástroj na prepájanie Európy
nr. numerus počet
NRA National Regulatory Authority Národné regulačné orgány
Nro. numero v počte; počtom
NS non specificato non specificatum
NSA non-steroid intirheumatic nesteroidná antireumatika
NU undesireable event nežiaduca udalosť
NÚ adverse effect nežiaduci účinok
NY nystagmus kmitavý pohyb oči
NZZ Private Healthcare Facility Neštátne zdravotnícke zariadenie
 
O
O Unit, department Oddelenie
O objective objektív; cieľ
O optional subject at school voliteľný predmet v škole
o.alt.hor. omnibus alternis horas každé 2 h
o. hor. omni hora každú hodinu
o. m. oleum morrhuae rybací olej; tuk
o. m. omni mane každé ráno
o. n. omni nocte každú noc
o. o. o. oleum olivae optimum najlepší olivový olej
O.W.T. ordinary working time bežná pracovná doba
OA personal case history osobná anamnéza
OAB overactive bladder hyperaktívny močový mechúr
OAD oral anti-diabetics ústne antidiabetika
OAIM Dept. of Acute Internal Medicine Oddelenie akútnej intenzívnej medicíny
OB obstetrics pôrodníctvo
obd(uc). obducatur nech sa obalí
obd(uc). obduce obaľ!
obj. objective objektívny
obl. oblatum oblátka; škrobová tobolka
obr. picture obrázok
obsol. obsolete zastaraný; obsolétny
ocul. oculus oko
OD once dalily raz denne
OD oculus dexter; right eye pravé oko
odd department oddelenie
ODD recommended daily dose odporučená denná dávka
ODN Long Stay Ward Oddelenie dlhodobo nemocných
ODP recommended odporúčanie
ODP period of pension insurance obdobie dôchodkového poistenia
OE operational recordes oparatívna evidencia
offic. officinalis oficinálny
OFL ofloxacin ofloxacín
oftal. ophthalmologist oftalmológ
OGTT glucose tolerance test glukozový tolerančný test
OJ Official Journal Úradný vestník
OKB Department of Clinical Biochemistry Oddelenie klinickej biochémie ol. oleum olej
OL attending physician ošetrujúci lekár
OLE oleandomycin oleandomycín
oleo. oleosus olejový
oll. ollam; olla téglik
oll. adl. olla adlata prinesený téglik
oll.alb. olla alba biely téglik
OLM Department of Laboratory Medicine oddelenie laboratórnej medicíny
OLPČ Specialist medical assessment activity Odborná lekárska posudková činnosť om(n).bid. omni biduo každý druhý deň
omn.bih. omni bihorio každé dve hodiny
omn.vesp. omni vespere každý večer
ONK oncologist onkológ
OOPP personal protective equipment osobné ochranné pracovné pomôcky
op. operculata s vekom
OP fetal echoes ozvy plodu
op. surgery operacia
OP out-patient ambulantný pacient
op.ter. OPD OPHopht.Make-up (exam) date outpatient department op(h)thalmologyophthalmicopravný termín (skúšky) ambulantné oddelenie oftamológočný
OPN OPP OPPP OPRopt. ord. orig. ORL ORN ORT OS OSMOsp OTC OTPinaudible fetal echoes audible fetal echoesregular audible fetal echoes orthopedic prosthetics optimusordinarius originalis otorinolaryngologic ornidazole orthopedist orthopedic surgery osteomyelitisCode of Civil Procure oxytetracycline expected birth dateozvy plodu nepočuteľné ozvy plodu počuteľnéozvy plodu počuteľné pravidelne ortopedická protetikanajlepší obyčajný pôvodnýotorinolarynogologický ornidazolortopédortopedická operácia osteomyelitídaObčianský sudný poriadok oxytetracyklínočakávaný dátum pôrodu
OÚCH OÚPov. OXA OXO OZS OZSDepartment of Trauma Surgery patient´s personal dataovum oxacillin oxolinic acidDistrict Health Centre Department of Health Careoddelenie úrazovej chirurgie osobné údaje pacientavajce oxacilínkyselina oxolínováOkresné zdravotnické stredisko oddelenie zdravotnej starostlivosti
 
P
p.p.p.p.pars; partes pilula; pilulae pondere; ponderis pondusčasť; časti pilulka; pilulky podľa hmotnosti hmotnosť
p.p.p.p.p. P P P P Pp.a.p.a.P.A.p. a. a.p. aeq.post puveratus pulvis purissimus purus pulsebirthcompulsory subject at school pulmonarymiscarriage pars anterior pro analysiprofessional association parti affectae applicandus partes equalespopráškovaný prášok najčistejší čistýpulz pôrodpovinný predmet v škole pľúcnyspontánny potratpredná časť (predný lalok) na analýzustavovská organizáciana plikáciu na postihnutú časť tela rovnaké časti
p.baln). p.c.p.c.p.d. p.die p.o. p.o.b. p.p.pro balneopre (pro) centrum post cibumpro dosi pro dieperioral; peroralis place of birthas neededna kúpeľ percento po jwdwnéna jednu dávku za deň; na deňpodávaný ústami; periorálne miesto narodeniapodľa potreby
p.p. pars posterior zadná časť (zadný lalok)
p.r.n. pro re nata príležitostne; podľa potreby
PA work activity pracovná anamnéza
PA an x-ray projection druh röntgenovej projekcie
PAD oral antidiabetics perorálne antidiabetika
PAD peripheral artery desease ochorenie periférnych tepien
para paralysis of both legs ochrnutie dvoch dolných končatín
part.affect. partem affectam postihnutá časť tela
PAS Progressive retinal attrophy Progresívna atrofia sietnice
path pathological patologický
paul. paulum čajová (lyžička)
PB binding protein väba na bielkoviny
PBV Political and Security Committee Politický a bezpečnostný výbor
PC pappilary carcinoma papilárny karcinóm
PCH plastic surgery plastická chirurgia
PCI percutaneous coronary intervention perkutanná koronárna intervencia
PCR Polymerase chain reaction Polymerázová reťazová reakcie
PČ work activity pracovná činnosť
PD peritoneal dialysis peritoneálna dialýza
PE Physical Education Telesná výchova
PE pulmonary embolism pľúcna embólia
PEA electric activity without pulse elekrická aktivita bez pulzu
PED pediatrician pediatér
PEF pefloxacin pefloxacín
perit. Peritonaeal peritoneálny
PERRL Pupils Equal, Round, Reactive to Light Zreničky rovnaké, okruhlé, reagujúce na svetlo PET preeklampsia preeklampsia
PFÚ monetary financial institution peňažný finančný ústav
PG population genetics populačná genetika
PGT impaired glucose tolerance porušené glukózovej tolerancie
PHF Private Health Facility Neštátne zdravotnícke zariadenie
PHK right upper limb pravá horna končatina
PHK plastic hobby kit Plasové hobby sady
phm birth weight pôrodná hmotnosť
Phz Peta Hertz Peta hertz
PID pelvic inflammatory desease panvové zápalové onemocnenie
PIM pimarcilin pimarcilín
PIP piperacillin piperacilín
PIP personal independence payment platba na osobnú nezávislosť
PKT arteria coronaria dextra pravá koronarná tepna
PL positive list of medicines pozitívny list liečív
plen. plenum plný
PLM restriction designation on prescription drugs označenie obmedzenia predpisu lieku PLT blod platelets trombocyty
pluv. pluvialis dažďový
pľ. pulmonary pľucný
p.m. primo mane včasráno
PM last menstruation posledná menštruácia
PM psychomotoric psychomotorický
PMS pre-menstrual syndrome predmenštruačný syndróm
PMV psychomotoric development psychomotorický vývoj
PN incapacity to work pracovná neschopnosť
PNC penicillin penicillin
PNC prenatal care prenatálna starostlivosť
Pnc pneumococcal pneumokoková
PNC perinucleolar compartment perinukleolárne
PND paranasal sinuses paranazálne/prínosové dutiny
PO right kidney pravá oblička
poč. computer počítačový
POL polymyxin B polymixín B
POMB average personal wage point priemerný osobný mzdový bod
pond.om. pondus omnium celková hmotnosť
poop. post surgery pooperačný
por. compare porovnaj
porc. porci bravčový
post. posterior zadný
poz positive pozitive; poznámka
pp. possible pravdepodobný
PP first movements prvé pohyby
PP right brest pravý prsník
PP work order pracovný príkaz
p.p.a. phiala prius agitata po zatrepaní fľaštičkou
PPH postpartum haemorrhage popôrodné krvácanie
PPK breech delivery pôrod panvovým koncom
PPM parts per million častí na milión
P-PNC procainebenzylpenicillin prokaínbenzylpenicilín
PPO positive pressure oxygen kyslík pod pozitívnym tlakom& S
PPZ compulsory liability insurance povinné poistenie zodpovednosti
p.rat.aet. pro ratione aetatis podľa veku
prim. adequate primeraný
p.sexag,hor. pars sexagesima horae minúta
p/v pondus/volumen hmotnosť/objem
part.aeq. partes aequale rovnaké časti
part. vic. partitis vicibus v delených dávkach
parv. parvus malý
parvul parvulus maličký
past(il). pastillus pastilka
paul. paulum málo; trocha
paulat. paulatim poznenáhla
pcp. praecipitatus strážený
pct. procentum; percentum percento
pd. ponderis s hmotnosťou
pect. pectus prsia; hrudník
ped. pedetentim postupne
per bid. per biduum po dva dni
per trid. per triduum po tri dni
Ph potential of hydrogen potenciál vodíka
PhD Doctor of Philosophy in Nursing na Slovensku) Doktor filozofie v ošetrovateľstve pil. pilula; pilulae pilulka; pilulky
pip. pipetta pipetka; kvapadlo
PK right ventricle pravá komora
PKI collective investment undertaking podniky kolektívnho investovania
PKU phenylketonuria fenylketonúria
plan. sol. plane solibilis úplne rozpustený
plas. plasma úplne rozpustený
PLAX parasternal projection on long axis parasternálna projekcia na dlhú os
PLAX parasternal long axis projection parasternálna dlhá projekcia
PLLC public limited liability company akciová spoločnosť
plur.per d. pluris per diem viackrát za deň
plv. pulvis prášok
PM last menstruation poledná menštruácia
PM pacemaker kardiostimulátor
PND paraneoplastic neurologic disorder paraneoplastická neurologická porucha
po. per os ústami
po. peroralis podávaný ústami; perorálny
pond. ponderosus ťažký
post posterior zadný
pot. potassium draslík
pot. potio; potus nápoj
post cib. post cibos po jedení
p/p pondus/pondus hmotnosť/hmotnosť
PPI payment protection insurance poistenie schopnosti splácať
PPI per primam intentionem nekomplikované hojenie rany
pp(t). praecipitatus zrazený
pp(t). praeparatus pripravený; upravený
PPO preferred provider organisation prednostná organizácia poskytovania
PQ EKG interval EKG interval
praec. praecipitatus zrazený
praep. praeparatus preparovaný; upravený
praec.. praecavendum zabránenie
prand. prandium obed
prav. regular pravidelný
pret. pretium cena
prim. primary primárny
prim. Adequate. primeraný
PRIMI first woman´s pregnancy prvá gravidita ženy
prim. luc. prima luce včasráno
prim m(an). primo mane včasráno
prip. if appropriate prípadne
pro inj. pro injectione na injekciu
pro. rat. pro ratione podľa; vzhľadom na
pro rat.aet. pro ratione aetasis podľa veku; vzhľadom na vek
pro rect. pro recto do konečníka
pro us. pro usu na použitie
prox. proximus najbližší
prox. luc. proxima luce nasledujúce ráno
PS ability to work práceshopnosť
PSC Political and Security Committee Politický a bezpečnostný výbor
PSHE Personal, Social and Health Education Osobná, sociálna a zdravotná výchova PSS payment protection insurance poistenie schopnosti splácať
PSY psychiatrist psychiater
pt. perstetur nech sa pokračuje
p(t). aqu. partes aequales rovnaké časti
PTA percutaneous transluminal angioplasty perkutánna transluminálna angioplastia PTN pneumothorax pneumothorax
PÚ accident at woirk pracovný úraz
PU harmful event poistná udalosť
pug. pugillus štipka
pulp. pulpa dreň; lekvár
pulv pulveratus; pulverisatus práškovaný
pulv. pulveres prášky
pulv.subt. pulvis alcoholisatus jemný prášok
pulv.persub. pulvis persubtilissimus čo najjemnejší prášok
pur. purus čistý
purg. purgans preháňavý
p/v pundus/volumen hmotnosť/objem
PVS Persistent Vegetative State Perzistentný vegetatívny stav
PVS pulmonary valve stenosis pľúcna chlopňa
PWpyr. PYRpyx.posterior wall pyrimidal pyrazinamidepyxiszadná stena pyramidalný pyrazínamidškatuľka (na pilulky)
PZ PZ PZP PZS PZS PŽK P45employment contract insurance contract mandatory liability insurance health care provider occupational healh service peripheralEmployment severance form (UK)pracovná zmluva poistná zmluvapovinné zmluvné poistenie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pracovná zdravotná službaperiferná žilná kanilaFormulár odstupenia zo zamestnania
 
q.quaterQštyrikrát
q. d.q. d. alt.q. dx.q. h.q. h.quater(ve) die quoaque die alterno quantitas duplex quaque horaquartis horisštyrikrát denne každý druhý deňdvojnásobné množstvo každú hodinukaždé 4 hodiny
q. l.q. p(l).q. q. h. q.quad.hor.q. quart. d. q.s.q. s. q.s.q. s. h.q. v. qcm QRS QT quat.quantum libet quantum placet quaque quarta horaquoque quadrante horae quoque quarto die quantum satis (est) quantum suffici(a)t quantum sufficiens quaquae secunda horaquantum vedis; qunqtum vis centimetrum quadratumcomb. of 3 graphical deflection on EKG interval on an EKGquaterkoľko sa páči koľko sa páči každé 4 hodinykaždú štvrťhodinu každý 4. deňkoľko stačí; koľko treba koľko stačí; koľko treba koľko stačí; koľko treba každú druhú hodinu koľko chceš; podľa vôle štvorcový centimetrekomb. 3 grafických výchyliek na EKG interval na EKG4-krát
quot.op.sit. quoties opus sit kedykoľvek; keď treba
 
R
RR. r. r.r. RA RArad. raff. RAKras. rasp.resistence recipeyear; yearly radixfamily case history radiologyradix raffinatusright above knee amputee rasuraeraspatusodpor vezmi! rok; ročný koreňrodinná anamnéza radiológiakoreňrafinovaný; čistenýamputacia pravej nohy nad kolenom hobliny; pilinystrúhaný
RATrat. m. RBC RBKrc(p). RCArctf. rctfss.radiologist rationem meam erythrocytesright below knee amputee recipeRight Coronary Artery rectificatus rectificatissimusradiológ môj účet erytrocytyamputácia pravej nohy pod kolenom vezmipravá koronárna tepna čistenýšpeciálne čistený
RDGradiodiagnosticalradiodiagnostický
recrecommendationdoporučenie
rec.recensčerstvý
rec.recenterčerstvo
rec.recipevezmi
rect.rectalis.konečníkový
rect.rectificatusrektifikovaný; čistený
rect.rectumkonečník
rectf.rectificatusčistený
red.reductusredukovaný
reit.reitereturnech sa opakuje
rel.relativerelatívny
reliq.reliquumzvyšok
rem.remanentiazvyšok
rem.remissusvrátený
ren.renalrenálny
ren. sem.renovetur semelnech sa obnoví raz
rep.repetatnech opakuje
rep.repeteopakuj
res.resinaživica
resid.residuumzvyšok
RESresumeresume; súhrn
REUrheumatologistreumatológ
REVtestin using the cameravyšetrenie pomocou kamery
RGrisk pregnancyriziková gravidita
RhRh factorRh faktor
RHBphysiatrics, balneology & rehab. Doctorlekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilit.
RHDright hip disarticulationamputácia pravej nohy v bedrovom klbe
rhiz.rhizomapodzemok
RIAradioimmunoassayrádioimunoanalýza, rádioimunoešsej
RIARamus Interventricularis Anteriorpredná interventrikulárna vetva
RKright kidneypravá oblička
RKSlaboratory blood testlaboratórne vyšetrenei krvi
RLinspection doctorrevízny lekár
RLPurgent medical attentionrýchla lekárska pomoc
RNAribonucleic acidkyselina ribonukleová
RORRorschach (protocol)Rorschachov(protokol)
rost.rostratumkvapkací
rot.rotulakornúto; kôstka; šošovka
Rotarotavirusisrotavíry
ROXroxitromycinroxitromycín
Rp.prescriptionrecept
Rp.; rprecipevezmi!
rpt.repetaturnech sa opakuje
rrreflexesreflex
R/SR(voltage) to Deepswve ratiopomer R(napätie k hlbokej S vlne)
RShearth rhythmrytmus srdca
RSVrespiratory syncicial virusrespiračný syncytiálny vírus
RŠOreflex of sinew of periosteumreflex šľachy okostice
RŠAachilles tendon reflexreflex šľachy achilovej
RŠPpatellar tendon reflexreflex šľachy patlárnej
RTETrolitetramycinrolitetramycín
RTGx-rayrentgén
rub.ruberčervený
rubr.rubrumčerveno
RVright ventriclepravá komora
Rx recipe vezmi!
RZP ambulance rýchla zdravotná pomoc
 
S
S subjective subjektívne
S surface area plošný obsah
s serum sérum
s. simplex jednoduchý; obyčajný
s second; secunda sekunda
s. saepe často
s. saepius častejšie
s. satis dosť
s. secundum podľa
s. seu alebo
s. signa označ!
s. sine bez
s. sive alebo
s. solve rozpusť.
s. sub pod
s. a. sine anno bez letopočtu
s. a. r. secundum artis regular podľa pravidiel umenia
s.c. sub cutim; sub cutem; subcutaneously pod kožou
s.g. specifica gravitas hustota
s. i. sine igne bez ohňa; za studena
s. mor. sine mora bez omeškania
s. n. secundam naturam podľa povahy
s.n(om). suo nomine s označením druhu prípravku na štítku
s.n(om). suo nomine názvom prípravku
s. n. s. si necesse sit ak treba
s. o. s, si opus sit ak trba
s.q. sufficiente quantitate dostatočným množstvom
s. s. s. stratum super stratum vrstva na vrstvu
s. s. v. sub signo veneni pod označním „jed“
SA social and occupational history sociálna anamnéza
sac. sacculus vrecko
sac. sacculum vrecúško
sacch. saccharatus s cukrom; obalený cukrom; sacharát
sacch. saccharumk cukor
sacch. lact. saccharum lactis mliečny cukor
saep. ut. saepe utendus často (po)užívať
sag sagittal sagitálny
SAH subarachnoid hemorrhage subarachnoidálne krvácanie
SAK single above knee amputee amputácia + nohy nad kolenom
SaPA social and occupational history sociálna a pracovná anamnéza
sat. saturandum saturácia; nasýtenie
sat. satis dosť
sat. saturatus nasýtený; saturovaný
sbt. subtilis jemný
sbtss. subtilissime najjemnejšie
sbtss. subtilissimus najjemnejší
SC caesarean cisársky rez
s.c. subcutaneous; hypodermatic; hypodermic subkutánny; podkožný sc. scilicet to znamená; to jest
sc. scissus rezaný
sc. sub cutim pod kožou
scat. scatulam škatuľka
SCL Stromal cell lines Stromálne bunkové línie
sct. scatula škatuľka
sec. secundum podľa
sec hor. secundis horis každé 2 h
sec.ord.med secundum ordationem medici podľa návodu lekára
sec. vic. secundam vicem druhý raz
sed. sedes stolica
SED serious emotional desease vážne emočná choroba
sed.liq. sedes liquida vymočenie
sem. semel raz
sem. semen semeno
sem. semis polovica
semid. semidies poldeň
semigr. semigramma pol gramu
sept. septimana týždenne
seq. luc. sequenti luce druhý deň ráno
ser. seric(e)us hodvábny
ser. serum sérum
serv. serva uschovávaj
SEX sexuologist sexuológ
sex. hor. sextis horis každých 6 hodín
SGOT glutamate-oxalate-acetous transaminase glutamooxáloctová transamináza SHA ship his ass out of here kopni mu do zadku odtiaľ
SI sacroiliac interlocking križovobedrový interlocking
sic. siccus suchý; bezvodý
sicca Sicca syndrome Sicca syndróm
sig. signa označ!
sig. signatura označenie; signatura
sig. signum označenie
sign. signum značka; znak; znamenie
sim. simul súčasne; spolu
sin. sinister; left ľavý
sin. i. sin igne bez ohňa; za studena
sinap. sinapista horčicový
sing. singulorum jednotlivých; z každého
sing. singulus denne
SIT specific immunotherapy špecifická imunoterapia
SKZL Slovak Chamber of Dentists Slovenská komora zubných lekárov
s.l. sub lingual pod jazyk
SM smooth muscle hladký sval
SMP statutory maternity pay zákonná meterská dovolenka
smpl. simplex juednoduchý
SMZ sulfamethoxazole sulfametoxazol
SNOMED Systemitised Nomenclature of Medicine Systematizovaná nomenklatúra liekov SO current illness súčasné ochorenie
sol. solitus obvyklý
sol. solubilis rozpustný
sol. solus samotný
sol. solutio roztok
sol. solutus rozpustený
sol. sat. solutio saturada nasýtený roztok
solv. solvellae rozpustné tablety
SON report on the newborn správa o novorodencovi
SONO sonography sonografia
SOR report on the woman in labour správa o rodičke
SOTsp. gr. sp. spec. SPACommon Market Organization specifica gtravitasspeciessocial and work case historySpoločná organizácia trhov hustotadruhsociálna a pracovná anamnéza
SPA SPE SPED SPIspi(it). spiss. spl.SPP SPP SPP SPU SR SRPss. SSsparfloxacin (anibiotic) spectinomycin (antibiotic)Someone who needs special education spiramycinspirituosum spissum simplex speciessomato psychopedagogy standardised patient programme Slovak Agricultural University sinusritmi; sinus rhythm Common fisheries Policysemisspring semestersparfloxacín spektinomycínNiekto, kto potrebuje špecálne vzdelanie spiramycínliehový hustý jednoduchý druhysomato psychopedagógiaštandardizovaný program pacienta Slovenská poľnohospodárska univerzita sínusový rytmusSpoločná rybárska politika polovicaletný semester
S/T ST STst.st. stat. st. p.STEMIstern. stillat. STM STM STN STOsemester portion of EKG segmentstet degree statimcondition aftersegment elevation myocardial infraction sternulatoriusstillatim streptomycinshort term memoryPravidla písania a upravy písomnosti dentistsemester stolica segmentnech sa ponechá stupeňihneď stav poelevácia segmentu infarktu myokardu šňupacípo kvapkách streptomycinkrátkodobá pamäť(Slovenská technická norma) stomatológ
subl. subt. subt. suc. sug SUICsum. sum. sup. sup. supp. sv. sy sym. syr.sublimatus subtilis subtiliter succus sugatursuicidal thoughts sumatsumendus superior supersuppositorium muscles syndrome symptome syrupussublimovaný jemný jemnešťava; výťažoknech sa cucaním rozpustí v samovražedné myšlienky nech vezmena úžívanie superiorna supozitórium svalstvo syndrómsymptóm; symptomatický sirup
SZBP SZP S1 ŠUKL ŠŽCommon Foreign and Secuity Policy middle health staffdisc hhhof the spineState institute for Drug Control thyroid glandSpoločná zahraničná a bezpečnostná politika strední zdravotnickí pracovnícistavec chrbticeŠtátny ústav pre kontrolu liečív štítna žľaza
 
T
t time čas
t temperature teplota
t. talis takýto
t. ter trikrát
T absolute temperature absolute temperature
t half-time polčas
t.č. at the present time toho času
t.č. telephone number telefónne číslo
t.d. tales doses takéto dávky
t.d. ter die 3-krát denne
t. d. d. ter de die 3-krát denne
t.d.s. ter due sumendus 3-krát užiť
t.i.d. ter in die 3-krát/d
tab. tabella; tabletta tabletaň
tab. tabula tableta; tabuľka
tab. tabuletta tableta; tabuľka
TAD diameter of abdomen fetus priečný priemer bruška plodu
tal. talis takýto; taký veľký
talc. talcum mastenec; talok
tal. dos. tales doses takéto dávky
TaPCH onsumtive and pulmonary diseases tuberkulóza a pľucné choroby
tapott. tapottamn tapottamon
TAPSE Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion trojcípa prstencová plane systolická exkurzia tars.ocul. tarsis oculorum na mihalnice
TAZ tazobactam tazobaktím
TB(en) tuberculosis tuberkulóza
TBC(sk) tuberculosis tuberkulóza
tbl plg tablet; pill with prolonged(sustained) release tablet s predlženým uvoľňovaním TC talocrural talokrurálny
tct. tincture tinktúra
TDS three times a day trikrát denne
tect. tecta s viečkom
TEE transesophagel echocardiography transezofágová echokardiografia
tel. corporeal; fleshy telový; telesný
ten. tenue riedký
ten. tenuis zriedený; tenký
TEN tromboembolic desease tromboembolická nemoc
TENS transthoracic electric nerve stimulation transtorakálna elektrická nervová stimulácia TEP total joint replacement totálna endoprotéza
ter.quot. ter quotidie 3-krát/d
ter.sim. tere simul rozotri spolu
terc. tertiary terciálny
tert. hor. tertiis horis každé 3 hodiny
tert.qq.hor. tertia quaque hora každé 3 hodiny
tert. vic. tertiam vicem tretí raz
TEU Treaty on European Union Zmluva o Európske únii
TFEU Treaty on the Funcioning of the European Union Zmluva o fungovaní Eurrópskej únie Th therapy terapia
tHb total hemoglobin celkový haemoglobin
TIA transient ischemic attack prechodný ischemický atak
TIC ticarcillin tikarcilín
ting. tingendum potieranie
titr. titratus titrovaný
TK blood pressure tlak krvi
TMP trimetropin trimetropín
TMS transcranial magnetic stimulation transkraniálna magnetická stimulácia
TOAE TO TOBtorntransient otoacoustic emissios present illnessestobramycin tornatusprechodné otoakustické emisie terajšie ochorenietobramycín strúhaný; v holinách
TOStost. TOXO TP TPNtpt. Tr TRAtra. trit. TRItrim TRN TRNtroch.tactile orientational sensitivity tostustoxopasmosis date of birthtotal parental nutrition tention pneumothorax plateletstrauma surgeon tincturatritura trimaxazole trimesterpneumologist and ftizeologist pulmonary department trochiscushmatová orientačná citlivisť praženýtoxopazmóza termín pôroducelková rodičovská výživarespiračno-hrudnikové napätie trombocytyúrazový chirurg tinktúra trituruj; rozotri! trimaxazol trimesterpneumológ a ftizeológ pľucné oddelenie pastilka
TRP TSHtss t.t. TT TTC TTEtub. tub. tub.tub.expl. tunic tuss.t.v.Transient Receptor Potential anterior pituitary hormone toxic shock syndrome heating temperaturebody temerature tetracyclinetransthoracic ecocardiogram tubatuber tubustubus exploratorius tunicatustussis boiling pointPrechodný receptor potenciálny hormón predného laloku hypofýzy syndróme toxického šokuteplota topenia telesná teplota tetracyklíntranstorakále echokardikardické vyšetrenie rúrkahľuzarúrka; trubička skúmavkalakovaný; obdukovaný kašeľteplota varu
TV TZNtime deposit optic nerve targetterminovaný vklad terč zrakového nervu
 
U
Uu.u.u. u.praes. Ú.v.UAUbg UCH UDCungraded; unclassified unguentumunitas utendusultimo praescriptus Official Journal urinalysis urobilinogenaccident and emergency medicine Universal Decimal Classificationneklasifikované masťjednotka na použitieostatný raz predpísaný Úradný vestníkanalýza moču urobilinogénúrazová chirurgiaMedzinárodné desatinné triedenie
ÚDZSug UHS ÚHT UIS ÚKAO ÚKB ÚMBOffice of Health Care Surveillance microgramfinding of breast lumpsDept. of Hematology & Transfusion UNESCO Institute for Statisticslevel of carotenoid antioxidant protection Department of Clinical Biochemisty Department of MicrobiologyÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou mikrogramnález hrčiek v prsiachÚsek hemotológie a transfúzie UNESCO inštitút pre štatistikuúroveň karotenoidnej antioxidačnej ochrany úsek klinickej biochémieúsek mikrobiológie
umol micromole mikromol
un. vic. unam vicem raz
UNESCO United Nation´s Educational, Scientific and Cultural Organisation Organizácia spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru
ung. unguentum masť
UNM University Hospital Martin Univerzitná nemocnica Martin
UNSCR United Naňtions Security Council Resolution Rezolúcia Bezpečnost. rady Organiz. spojených národov
UPA Institute of Pathological Anathomy Ústav patologickej anatómie
ÚPS Institutioal Emergency Servoce ústavná pohotovostná služba ÚPSVaR Office of Labor, Social Affairs and Family Úrad prace sociálnych veci a rodiny UPT abortion; artificial interruption of pregnancy umelé prerušenie tehotenstva
UPV mechanical lung ventilation umelá pľucná ventilácia
URE ureidopenicillins ureidopenicilíny
URL urology urológia
URO urologist urológ
us. usus použitie
us. usum (použiť) na
US ultrasound ultrazvuk
USG ultrasonography ultrazvukové vyšetrenie
usq.ad.rem. usque ad remanentiam až do zvyšku
ust. ustus pálený
ust. Establishment ustanovenie
ut. utendus na (po)užívanie
ut dict. ut dictum podľa návodu
ut ft. ut fiant aby vznikli
ut ft. ut fiat aby vznikol
UV ultraviolet ultrafialový
UZIŠ Department of Health Information & Statistics Ústav zdravotníckych informácii a štatistiky UZ(V) ultrazvuk ultrasound
 
V
v.veinvéna
v.vesperevečer; navečer
v.vitro; vitrumfľaštička
v.volumenobjem
Vvolumeobjem
Voptional subject at schoolvoliteľný predmet v škole
v.h.p.via humida paratuspripravený mokrou cetou
v min.in the pastv minulosti
v. p.vapore paratuszrážaný; pripravený parou
v.s.probablypravdepodobne
vag.vaginalispošvový
var.varietasodroda
vasvascularvaskulárny; cievný
vas.vasenádoba
VASvertebral syndromevertebrálny/stavcový syndróm/súbor príznakov
VASvisual analogue scalevisuálna analógová stupnica
VATvalue added taxdaň z pridanej hodnoty
VATSvideo-assisted thoracoscopic surgeryvideo thorakoskopická chirurgia
VBIvertebrobasilar insufficiencyvertebrobazilárna nedostatočnosť
VDveneral deseasepohlavná choroba
Vdvolume of distributiondistribučný priestor
VDFAntiVir Virus Definition (Avira GmbH)AntiVir definícia vírusov
VDFventricular diastolic fragmentationventrikulárna diastolická fragmentácia
VEvacuum extractvakuový pôrod
v(en).veneni„jed“
ven. venalis predajný; obyčajný
ven. Venous žilový
Ven. venerable blahoslavený
ver. verus pravý
vesp. vespere večer
vetr. veterinary veterinárny
VF ventricular fibrillation komorová fibrilácia
VFC vena femoralis communis stehnová žila všeobecná
VFS vena femoralis superficialis stehenná žila povrchová
VH congenital hypothyreosis vrodená hypotyreóza
VHA viral hepatitis type A vírusová hepatitída typu A
viď. p.a. see page after pozri druhá strana
vin. vinum víno
vir. vires sily
vit. vitamin vitamín
vit. ov. vitellum ovi vajcový žltok
vit(r). vitrum fľaštička
vitr. vitreus sklený
vitr. ad. vitrum adlatum prinesená fľaštička
vitr. alb. vitrum album biela, bezfarebná fľaštička
vitr. ext. vitrum externum fľaša na liek na vonkajšie použitie
VK saving book vkladná knižka
VLS head service physician vedúci lekár služby
VMS Vessel monitoring system Systém monitorovania plavidiel
VOD visus okuli dextri ostrosť videnia, oko pravé
vol. volatilis. prchavý
vol. volumen objem; zväzok knihy
vom. vomitio; vomitus vracanie
vom.urg. vomotione urgente pri vracaní
VOP General Terms and Conditions všeobecné obchodné podmienky
VOS visus okuli sinistri ostrosť videnia – oko ľavé
VPP general insurance conditions všeobecné poistné podmienky
VR Committee of Regions Výbor regiónov
VR virtual reality virtuálna realita
VS head nurse vrchná sestra
VSM vena saphena magna veľká skrytá žila
VSS head nurse of the shift vedúca sestra smeny
VT ventricular tachycardia komorová tachykardia
VT vacuum test vakuový test
vulg. vulgaris obyčajný
VÚSCH Východoslovenský Ústav Srdcových a cievných chorôb
vv veins; blood vessels žily; cievy
VV very high veľmi vysoké
VVN very high voltage veľmi vysoké napätie
Vx vertex; with the head down vertex; hlavičkou nadol
vyb. present výbavný, prítomný
vyr significant výrazný
vyš. examination vyšetrovanie
vz. acting for v zastúpení
VZT air-engineering vzduchotechnika
VZV Varicella-Zoster virus Varicella-Zoster vírus
W
Wworkpráca
WBWestern Blot testWestern Blot test
 
wbc WCC WCC WSblood testWell Child Checkup White Cell Count solubility in watervyšetrenie krviKontrola zdravia dieťaťa Počet bielych krviniek rozpustnosť vo vode
X
XRDx-ray diffractionröntgenová difrakcia
XTexotropiadivergentný strabizmus; rozbiehavé škúlenie
 
Y
Y
Y-NYet no detectionešte žiadne zistenie
YALYouth Against LandminesMládež proti našľapným mínam
 
Z
Zconclusionzáver; základný funkčný typ
ZDmedical documentationzdravotnícka dokumentácia
ZFEÚTreaty on the Functioning of the European UnionZmluva o fungovaní Európskej únie
ZFTbasic functional typezákladný funkčný typ
ZMmedical supplieszdravotnícky materiál
Zngrade (at school)známka (v škole)
ZNmalignant neoplasmzhubný novotvar
ZPhealth insurance companyzdravotná poisťovňa
ZPGzero population growthnulový prírastok obyvateľstva
ZPSchange of capacity for workzmena pracovnej schopnosti
ZRFamily ActZákon o rodine
YSposterior wallzadná stena
ZZmedical equipmentzdravotnícke zariadenie
ZZSambulance servicezdravotná záchranná služba
Číslice a iné
0 paranon-parturientnerodička
1 parafirst parturientprvorodička
2 t.two weeks olddvojtýždňový
5-FC5-flucytosine5-flucitozín