Anglicko-Slovenské preklady, Ing. Stanislav Halas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenník / Price list

 
 
Ceny za preklady sú stanovené v súlade so
Zákonom Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej Republiky č. 491/2004 Z.z
O odmenách a náhradách hotových výdavkov
prekladateľov.
 
 
 
Prices for translations are set in accordance
with the Act of the Ministry of Justice of
the Slovak Republic No. 491/2004 Coll.
on Remuneration and Reimbursement of
Translators´ Expenses.
 
 
 
 
 
§ 10 -Tarifná odmena prekladateľa
 
(1) 19,92 za každú aj začatú stranu
(5) Jedna strana predložených listín je napísaný
text obsahujúci 30 riadkov s 60 písmenami
vrátane medzier na riadok. Vychádza to na
1800 písmen na stranu.
 
 
 
Section 10 – Tariff remuneration
 
(1) €19,92 – for each started page
(5) One page of the submitted documents
is the text containing 30 lines with each
line containing 60 letters including spaces.
It comes to 1800 letters per page.
 
 
 
 
 
§ 12 – Spoločné ustanovenia k tarifnej
 
(1) Ak zadávateľ vyžaduje vykonanie
prekladateľského úkonu bezodkladne,
tarifná odmena sa zvýši maximálne o 50%.

(3) Ak je prekladateľský úkon mimoriadne
náročný, tarifná odmena sa zvýši maximálne
o 30%.
 
 
 
Section 12 – Common provisions on tariff remuneration
 
(1) If the sponsor requires the execution of
a translation without delay, the tariff
remuneration shall be increased by
a maximum of 50%.

(3) If the act of a translation is extremely
demanding, the tariff remuneration shall be
increased by a maximum of 30%.
 
 
 
 
 
§ 14 – Náhrada hotových výdavkov
 
(a) písomné vyhotovenie úkonu € 2,66
(b) čiernobiele vyhotovenie strany A4 € 0,10
(c) čiernobiele vyhotovenie strany A3 € 0,20
(d) farebné vyhotovenie strany A4 € 0,83
(e) farebné vyhotovenie strany A3 € 1,66
 
 
 
Section 14 – Reimbursement of expenses
 
(a) written execution of the act € 2,66
(b) black and white copy of the page A4 € 0.10
(c) black and white copy of the page A3 € 0.20
(d) coloured copy of the page A4 € 0,83
(e) coloured copy of the page A3 € 1,66
 
 
 
 
 
 
Ako bonus je pripojený Slovník lekárskych
a iných skratiek pre prekladateľov.
 
 
 
 
As a bonus, attached is the Dictionary of
Medical and other Abbreviations for
Translators.